Best Practice ปีการศึกษา 2558

โครงการห้องสมุดดิจิทัล

           ความเป็นมาของโครงการ ห้องสมุดดิจิทัล คือ องค์กรที่มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะเพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก จัดโครงสร้าง จัดช่องทางให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการสงวนรักษาสารสนเทศให้คงสภาพ พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

           ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ประจำศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ศึกษาแนวโน้มในการพัฒนาบริการห้องสมุด และพบว่า ห้องสมุดดิจิทัล เป็นพัฒนาการที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและสากล จึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเรื่องการผลิตและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัล และได้กำหนดให้ ห้องสมุดดิจิทัล เป็นหัวข้อโครงการการจัดการความรู้การปฏิบัติที่ดี

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะต่อไปนี้
               1.1  การผลิตสื่อดิจิทัล ได้แก่ eBook วีดิทัศน์ ภาพดิจิทัล โดยใช้วิธีสแกน และโปรแกรม ePub
               1.2  การสร้างเว็บไซต์ และการใช้งาน Mobile Application เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลที่ผลิตขึ้น 

          2.  เพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้

               2.1  ในการผลิต eBook
               2.2  สร้างเว็บไซต์ KM ของศูนย์สนเทศและหอสมุด และใช้ Mobile Application (DPU eLibrary Store) เพื่อเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัล (eBook ที่ผลิตขึ้น)
          3.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ขององค์กร และเผยแพร่ความรู้ 
          4.  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร

          วันที่ 21 ม.ค. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ให้ความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล  วิทยากรบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา

          ประเมินผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังบทเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนบทเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)
ผลการประเมินจากการทำแบบทดสอบ Pre-test 10 ข้อ และ Post-test 10 ข้อ                                                     

คะแนน Pre-test    ได้ค่าเฉลี่ย 6.17    ร้อยละ 62                                                                          
คะแนน Post-test   ได้ค่าเฉลี่ย 9.00    ร้อยละ 90                                                                                                  
ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังกิจกรรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนกิจกรรมได้ร้อยละ 27.24  

           ได้เผยแพร่ความรู้ ในรูปเพาเวอร์พอยท์ ทางเว็บไซต์ LAIC KM https://lib.dpu.ac.th/laickm/ เพื่อบุคลากรของห้องสมุด หรือผู้ที่สนใจได้ทบทวนความรู้ และศึกษาด้วยตนเอง

           เอกสารเผยแพร่ความรู้ --> คลิก 

    

         วันที่ 26 ม.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 น. และวันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ให้ความรู้เรื่อง การผลิตและการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook”  วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ คุณพรเทพ บรมสุข และทีมงาน

         ประเมินผลตามตัวชี้วัด ผลงานการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) (ไม่น้อยกว่า 5 เล่ม)   รายละเอียดผลงาน --> คลิก 

ดำเนินการจัดทำ eBook

         1.  การจัดทำ eBook เกี่ยวกับ หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์    นำเสนอผลงาน --> คลิก

              1.1  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (ภาษาไทย)
              1.2  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (ภาษาจีน)                                        
              1.3
  วีดิทัศน์นำชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์   

         2.  การจัดทำ eBook เกี่ยวกับ ผลงาน ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์    นำเสนอผลงาน --> คลิก     

              2.1  Thailand’ s cultural arts and crafts niello ware of Nakhon si thammarat                                  
              2.2  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา                                                   
              2.3  ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราช
 

         3.  การจัดทำ eBook คู่มือการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุด     นำเสนอผลงาน --> คลิก

              3.1  คู่มือการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุด                                           
              3.2  วีดิทัศน์ LAIC Guide 

         4.  การจัดทำ eBook เกี่ยวกับ ประวัติบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    นำเสนอผลงาน --> คลิก

              4.1  ประวัติและผลงานอาจารย์สนั่น เกตุทัต                                                         
              4.2  ประวัติและผลงานอาจารย์ไสว สุทธิพิทักษ์ 

         5.  การจัดทำ eBook เกี่ยวกับ ผลงานนักศึกษา มธบ.     นำเสนอผลงาน --> คลิก

              5.1  It’s about Heart
              5.2  1 Hug 1 Happy
              5.3  ครบครัน รวดเร็ว เข้าใจง่าย
              5.4  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
              5.5  STOP หยุดการค้ามนุษย์
              5.6  Abandon : ต้นไม้ กับ เด็กน้อย
              5.7  RC จิบเดียว จับใจ
              5.8  รากเหง้าที่รัก : Beloved Essence

              5.9  คือรัก...อันยิ่งใหญ่ คือดวงใจคนไทยทั้งชาติ
              5.10  ซูเปอร์เด็กวัด

           ได้เผยแพร่ความรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ทาง Mobile Application (DPU eLibrary Store) คู่มือการผลิตและการใช้งานรูป PDF File ทางเว็บไซต์ LAIC KM https://lib.dpu.ac.th/laickm/ เพื่อบุคลากรของห้องสมุด หรือผู้ที่สนใจได้ทบทวนความรู้ และศึกษาด้วยตนเอง

            เอกสารเผยแพร่ความรู้ --> คู่มือการใช้งานระบบสำหรับแอปพลิเคชั่น คลิก                                              
                                                   คู่มือการใช้งานเครื่องมือสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ คลิก 

   

          วันที่ 9 ก.พ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ให้ความรู้เรื่องการสร้าง และออกแบบเว็บไซต์  วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

          ประเมินผลตามตัวชี้วัด ผลงานการออกแบบเว็บไซต์ห้องสมุด (ไม่น้อยกว่า 1 Page)               

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำเว็บไซต์ LAIC KM ซึ่งมีเนื้อหาในหัวข้อ
          1.  Best Practice                                                                                                  
          2.  Knowledge Sharing                                             
          3.  KM ประชุม อบรม สัมมนา

         ได้เผยแพร่ความรู้เรื่อง การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ในรูป PDF File ทางเว็บไซต์ LAIC KM https://lib.dpu.ac.th/laickm/  เพื่อบุคลากรของห้องสมุด หรือผู้ที่สนใจได้ทบทวนความรู้ และศึกษาด้วยตนเอง

          เอกสารเผยแพร่ความรู้ --> คลิก 

  

         ประเมินผลตามตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยการประเมินผลความพึงพอใจที่ผู้ใช้มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ที่ผลิตขึ้น ไม่น้อยกว่า 4.00

         1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 4.52 ระดับมากที่สุด
         2.  เว็บไซต์  คะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 4.61 ระดับมากที่สุด
         3.  ผลงานโดยรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 4.57 ระดับมากที่สุด