ข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคลากร (Information for Instructor and Personnel) 
 
           อาจารย์ประจำและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรประจำตัวที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ในการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
           อาจารย์พิเศษ ต้องสมัครสมาชิกโดยมีหนังสือรับรองจากคณบดี พร้อมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง มีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่ทำการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรสมาชิกที่ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดออกให้ในการใช้บริการต่างๆ
 
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา (Information for Student) 
 
           นักศึกษามีสมาชิกภาพวาระละ 1 ภาคเรียน นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาจากฝ่ายทะเบียนการศึกษา ให้นำบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร และต้องไม่หมดอายุ มาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อทำบัตรสมาชิก สำหรับนักศึกษาที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนก่อนจึงจะใช้บริการได้
 
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป (Information for Outsider)
 
การเข้าใช้บริการ
 
           บุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้ โดยชำระค่าบริการ 50 บาท/วัน (ยกเว้นค่าเข้าใช้บริการสำหรับ นักเรียนในเครื่องแบบ / แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน)
 
การเป็นสมาชิก
 
           บุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้ เรียกว่า "สมาชิกภายนอก" มีสมาชิกภาพครั้งละ 1 ปี โดยใช้หลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ดังนี้
 
                  1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง
                  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงาน
                  3. ค่าธรรมเนียมสมาชิก
 
                         - ค่าทำบัตรสมาชิก 50 บาท/ปี
                         - ค่าบำรุงศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 500 บาท/ปี
                         - ค่าประกัน 2,000 บาท
 
หมายเหตุ : เงินค่าประกันชำระเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก จะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อลาออกจากสมาชิกภาพ และไม่ได้ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด โดยใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 (ในเวลาทำการ) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้พ้นจากสมาชิกภาพ
 
ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า/อดีตบุคลากรที่เกษียณอายุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หน้าหลัก
 
การเข้าใช้บริการ
 
           ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ/อดีตบุคลากรที่เกษียณอายุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถเข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้ โดยชำระค่าบริการ 20 บาท/วัน
 
การเป็นสมาชิก
 
           ศิษย์เก่า/อดีตบุคลากรที่เกษียณอายุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้แและหอสมุดได้ เรียกว่า "สมาชิกสมทบ" มีสมาชิกภาพครั้งละ 1 ปี โดยใช้หลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ดังนี้
 
                  1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง
                  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                  3. ค่าธรรมเนียมสมาชิก
 
                         - ค่าบำรุงศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 200 บาท/ปี
                         - ค่าประกัน 1,000 บาท
 
หมายเหตุ : เงินค่าประกันชำระเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก จะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อลาออกจากสมาชิกภาพ และไม่ได้ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด โดยใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 (ในเวลาทำการ) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้พ้นจากสมาชิกภาพ