ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ปี 2567

 

เนื้อความ :

โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024)
ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)”
ประเด็นเรื่อง “สังคมคำร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับสมัคร 
1) การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ (Systematic understanding the status of environment, and people’s action change) โดยข้อเสนอการวิจัยจะต้องมุ่งเน้นการนำนโยบาย/ข้อตกลง/ความร่วมมือ/เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชุมชน/สถานที่เป้าหมาย (Practical Application)
2) 
การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ (Recycling of batteries and development of alternative materials for batteries) โดยข้อเสนอการวิจัยต้องมุ่งเน้นการมองหาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการรีไซเคิลวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลอดภัยยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

ช่วงเวลารับข้อเสนอ   19 มกราคม - 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    
ข้อมูลด้านทุนวิจัย        ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206  หรือทางอีเมล [email protected]
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

ดาวน์โหลด :
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการ e-ASIA 2024.pdf
guideline_12th__environment (2).pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค.66
ประกาศโดย : ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ม.ค.66)