โปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้


        Download Program
                - สำหรับ Windows : 
http://libdoc.dpu.ac.th/ENX8Inst.msi
                - สำหรับ Mac : http://libdoc.dpu.ac.th/EndNoteX8SiteInstaller.dmg
                - บรรณานุกรมในรูปแบบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : http://libdoc.dpu.ac.th/DPU Style

 

 ** ติดต่อขอรับ Product Key ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 โทร.403, ชั้น 4 โทร.416 **