ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย ในการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในอดีตเคยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ ผลงานเขียนของท่านมีมากมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลคงอยู่ตลอดกาล และเพื่อเผยแพร่ผลงานของท่าน ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้รวบรวมชีวประวัติ ผลงานเขียนและผลงานอื่นๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประกาศเกียรติกุล ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนรุ่นหลังสืบไป

 

ประวัติศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ราชบัณฑิต เป็นบุตร น.อ.พระยาทะยานพิฆาต (ทิพย์ เกตุทัต) กับคุณหญิงถนอม ภมรสูต เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๔

การศึกษา :

๐ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
๐ จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ โรงเรียนนันทนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๐ จบปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จบปริญญาโทและเอกทางฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ได้รับปริญญาบัตร ว.ป.อ. รุ่นที่ ๑๘

ครอบครัว :

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต สมรสกับนางเอมิลี เกตุทัต (เคลเวนเจอร์) มีบุตรธิดารวม ๓ คน คือ

๐ นายโทนิทิพย์ เกตุทัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
นางสาวธาริสา เกตุทัต

การทำงาน :

ในอดีตเคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้

๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชา่ติ จำกัด
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสหประชาชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเทศ ๖ แห่้ง
ประธานอนุกรรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ