การเป็นสมาชิก

            อาจารย์ประจำและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรประจำตัวที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ในการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

        อาจารย์พิเศษ ต้องสมัครสมาชิกโดยมีหนังสือรับรองจากคณบดี พร้อมแนบรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่ทำการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรสมาชิกที่ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดออกให้ในการใช้บริการต่างๆ