การเป็นสมาชิก

        นักศึกษามีสมาชิกภาพวาระละ 1 ภาคเรียน นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาจากฝ่ายทะเบียนการศึกษา ให้นำบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร และต้องไม่หมดอายุ มาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อทำบัตรสมาชิก สำหรับนักศึกษาที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนก่อนจึงจะใช้บริการได้