การเข้าใช้บริการ

        บุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้ โดยชำระค่าบริการ 50 บาท/วัน (ยกเว้นค่าเข้าใช้บริการสำหรับ นักเรียนในเครื่องแบบ / แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน)
 

การเป็นสมาชิก

        บุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้ เรียกว่า "สมาชิกภายนอก" มีสมาชิกภาพครั้งละ 1 ปี โดยใช้หลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ดังนี้

          1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงาน

          3. ค่าธรรมเนียมสมาชิก

                  -  ค่าทำบัตรสมาชิก  50  บาท/ปี

                  -  ค่าบำรุงศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  500  บาท/ปี

                  -  ค่าประกัน  2,000  บาท
 

     หมายเหตุ : เงินค่าประกันชำระเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก จะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อลาออกจากสมาชิกภาพ และไม่ได้ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด โดยใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 (ในเวลาทำการ) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้พ้นจากสมาชิกภาพ