eBook Academic Collection  (Trial : Today - 30 Jun. 2020)

eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา อาทิ ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อ

       
   

eBook Clinical Collection  (Trial : Today - 30 Jun. 2020)

eBook ที่มีเนื้อหาทางการแพทย์สำหรับสถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ สามารถเข้าถึง eBook จากสำนักพิมพ์ชั้นนำได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยคอลเลคชั่นที่คัดสรรเป็นพิเศษจำนวนมากกว่า 3,800 รายชื่อ

       

   

Harvard Business Publishing (HBP) Student Success Package  (Trial : Today - 15 Aug. 2020)

แหล่งรวมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย 3 ฐานข้อมูลย่อย ดังนี้
     Core Curriculum  ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกรอบในการศึกษาทางด้านธุรกิจ มี Teaching Note เพื่อให้ผู้สอนได้รับข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษามากมาย รวมทั้งเอกสารประกอบการสอนและสไลด์โชว์ในหัวข้อต่างๆ 
     HBR Ascend  ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลจาก Harvard Business Review ได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อช่วยให้นักวิชาชีพรุ่นใหม่สร้างทักษะ Soft skills พร้อมด้วยหัวข้อารเตรียมความพร้อมในการทำงาน แนวทางการเติบโตส่วนบุคคล Tips การทำงานอย่างชาญฉลาด การจัดการและการเป็นผู้นำ การทำงานอย่างมีความสุข
     HBS Select Case Study Collection  นำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก Harvard Business School กว่า 2,000 กรณี เพื่อเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำนักศึกษาผ่านสถานการณ์จริง นักศึกษาจะได้รับมุมมอง และบริบทต่างๆ ที่ต้องพบเจอเพื่อฝึกฝนการแก้ไขปัญหา