ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
 

    

     อาจารย์ภคพร  อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

        0-2954-7300 ต่อ 400
        pakaporn.chu@dpu.ac.th
        ประวัติและผลงาน

     

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
 

     นางไพจิตร  เกิดอยู่

        0-2954-7300 ต่อ 411
        phaichit.koe@dpu.ac.th
        หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

    

หัวหน้าแผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ
 

     นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ

        0-2954-7300 ต่อ 407, 412
        kanittha.pam@dpu.ac.th
        หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

     

หัวหน้าแผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
 

     นางสาวกฤตยา  สุนพงษ์ศรี

        0-2954-7300 ต่อ 437
        dittaya.soo@dpu.ac.th
        หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ