ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

0-2954-7300 ต่อ 400

pakaporn.chu@dpu.ac.th

ประวัติและผลงาน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

นางไพจิตร เกิดอยู่

0-2954-7300 ต่อ 411

phaichit.koe@dpu.ac.th

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

หัวหน้าแผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ

นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ

0-2954-7300 ต่อ 407, 412

kanittha.pam@dpu.ac.th

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

หัวหน้าแผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ

นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศรี

0-2954-7300 ต่อ 437

dittaya.soo@dpu.ac.th

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ