การติดต่อ

                       ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 ชั้น 2 - ชั้น 5
                 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
                 โทร. : 0-2954-7300 ต่อ 402
                 โทรสาร : 0-2591-3155
                 e-mail : library@dpu.ac.th
 

                  * สอบถามเรื่องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  โทร. 0-2954-7300 ต่อ 403     
                   * สอบถามเรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  โทร.0-2954-7300 ต่อ 405 | 416
 

 

เบอร์โทรภายในของหน่วยงาน

    an image  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 
        หมายเลข : 400

    an image  หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
        หมายเลข : 411

    an image  หัวหน้าแผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
        หมายเลข : 437

    an image  หัวหน้าแผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ
        หมายเลข : 407

    an image  DPU MakerSpace
        หมายเลข : 412

    an image  งานธุรการและสารบรรณ
        หมายเลข : 401 | 402

    an image  งานจดหมายเหตุ
        หมายเลข : 450

    an image  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
        หมายเลข : 413

    an image  งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
        หมายเลข : 414

    an image  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
        หมายเลข : 403

    an image  บริการจองห้องสื่อโสตทัศน์ ชั้น 5 (ห้องเธียร์เตอร์) & บริการจองห้องศึกษาค้นคว้า (Study Rooms)
        หมายเลข : 408 

    an image  งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด 
        
หมายเลข : 405 | 416

    an image  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 
        หมายเลข : 732 


วันและเวลาทำการ

    an image  ช่วงเปิดภาคการศึกษา
                
วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 19.45 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เปิดทำการเวลา  10.00 - 17.45 น.

    an image  ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา (งดบริการบุคคลภายนอก : ช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์ ถึงสอบเสร็จ)
               วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.00 - 22.45 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เปิดทำการเวลา  10.00 - 17.45 น.

    an image  ช่วงปิดภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน
               วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 16.15 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์   ปิดทำการ

    an image  วันปิดทำการ
               วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย