หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


กัลยา สว่างคง

    an image  การสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี  Full Text
 

เลิศพร ภาระสกุล, รศ.ดร. (Lertporn Parasakul, Dr.)

    an image  แรงจูงใจและทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย  Full Text

    an image  An Analysis of Improper Behavior of Chinese Tourists to Enhance Cross-cultural Understanding  Full Text
 

วัชรีพร สุทธิกรกมล

    an image  ผลของการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม  Full Text

 

เสน่ห์ เดชะวงศ์, ดร. และสมพร โกมารทัต, ผศ.ดร.

    an image  ความต้องการภาษาต่างประเทศของวัดในกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย  Full Text

 

อัศวิน แสงพิกุล, รศ.ดร. (Aswin Sangpikul, Dr.)

    an image  Good Practices of Ecotourism Tour Operators for Developing the Standard of ECO Tours Among ASEAN Countries Case Study of Thailand, Malaysis and Indonesia
        
การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศในกลุ่มประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
        [338.4791 A859g]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
    an image  The Effects of Travel Experience on Tourist Satisfaction and Destination Loyalty : Strategies to Promote Phuket's Tourism
        อิทธิพลของประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง : กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
         Full Text
    an image  Relationships Between Destination Quality, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty : A Case Study of Phuket Island
        ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจและความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเกาะภูเก็ต
        Full Text
    an image  An analysis of tourist reviews regarding spa business services in Thailand’s major tourism cities
        การวิเคราะห์คำวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการให้บริการของธุรกิจสปาในเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
        Full Text