ห้องสมุด|หน่วยงานอื่น
Other Sources

 

    an image  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

    an image  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

    an image  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

    an image  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

    an image  ห้องสมุดงานวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ) รวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัยของประเทศ ที่หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาจัดส่งให้ห้องสมุดงานวิจัย ทั้งแบบรายงานเล่ม วารสาร บทความ และข้อมูลงานวิจัย

    an image  ทำเนียบการวิจัย 2550 สภาวิจัยแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อสนเทศการวิจัย ประกอบด้วย ทะเบียนนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลโครงการวิจัย และรายงานวิจัยของประเทศ จัดทำและเผยแพร่ทำเนียบการวิจัย 2550 สภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย นักวิจัยขึ้นทะเบียน และสถิติข้อสนเทศการวิจัย

    an image  บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2551 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) รวบรวมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไทย เผยแพร่และอ้างอิงในห้องสมุดงานวิจัย สืบค้นได้ภายในห้องสมุดงานวิจัยและผ่านอินเทอร์เน็ต และได้จัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แบบ eBook เผยแพร่ เพื่อกระจายการเข้าถึงการมีองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ สืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว มั่นใจในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด สืบค้นงานวิจัยได้จากคอมพิวเตอร์ของตนเองอย่างละเอียด โดยไม่ต้องติดต่อเข้าระบบงานฐานข้อมูล

    an image  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา (วุฒิสภา) ประกอบด้วย ข้อมูลพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม การสรรหาผู้ำดำรงตำแหน่ง การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง วารสาร และรายงานการวิจัยที่เป็นลิขสิทธิ์ของวุฒิสภา รวมทั้ง มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

    an image  นิตยสาร TMRS Newsletter (สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย : Thailand Marketing Research Society) เป็นนิตยสารที่สมาคมฯ จัดพิมพ์เป็นรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย

    an image  โครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไืทย (ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ศวท.) ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ได้ดำเนินโครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไืทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ภายใต้ชื่อหน่วยงานเดิมว่า ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบันนั้น สวทช. โดย ศวท. พิจารณาจากภาระงานและข้อสรุปในการยุติการดำเนินโครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาฐา่นข้อมูล Thai Digital Collection : ThaiLIS ที่ให้บริการสืบค้นและบริการเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มอยู่แล้ว และเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนซึ่งส่งผลต่องบประมาณของประเทศ ทั้งนี้ ศวท.จะยังคงให้บริการสืบค้นต่อไป โดยข้อมูลจะมีเฉพาะเท่าที่ปรากฏในเว็บไซต์เท่านั้น