ข้อมูลสำหรับสมาชิก
(Members Info)

 

ยืมต่อ & ตรวจสอบการยืม-คืน
(Renew and View Your Info)
ขั้นตอนการใช้งาน

 

เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
(Purchase Suggestions)

 

คู่มือการใช้งาน
DPU WiFi & DPU VPN

 

สอบถามเรื่องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ   0-2954-7300 ต่อ 403
 สอบถามเรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   0-2954-7300 ต่อ 405 | 415 | 416