an image  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
        สภาการศึกษาแห่งชาติ. 
        ปีที่ 2 ฉบับที่ 8. มีนาคม 2511. หน้า 1-11.
Full Text

    an image  การเตรียมงานการสอนและวิจัยในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
        จุลสารการศึกษา. 
        ปีที่ 3 ฉบับที่ 1. สิงหาคม 2511. หน้า 12-13.
Full Text

    an image  วิทยาศาสตร์
        วิทยาศาสตร์. 
        ปีที่ 22 ฉบับที่ 11. พฤศจิกายน 2511. หน้า 918-927.
Full Text

    an image  ศาสตราจารย์
        สภาการศึกษาแห่งชาติ. 
        ปีที่ 3 ฉบับที่ 4. พฤศจิกายน 2511. หน้า 26-32.
Full Text

    an image  เรซอนแนนซ์ แม่เหล็กนิวเคลียร์ (Nuclear Magnetic Resonance)
        วิทยาศาสตร์. 
        ปีที่ 23 ฉบับที่ 1. มกราคม 2512. หน้า 35-41.

    an image  ตัวเลขนัยสำคัญและความผิดพลาดในการทดลอง
        วิทยาศาสตร์. 
        ปีที่ 23 ฉบับที่ 3. มีนาคม 2512. หน้า 223-242.
Full Text

    an image  ความสำคัญของดวงจันทร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        วิทยาศาสตร์. 
        ปีที่ 23 ฉบับที่ 8. สิงหาคม 2512. หน้า 646-650.
Full Text

    an image  แนวการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
        วิทยาศาสตร์. 
        ปีที่ 23 ฉบับที่ 9. กันยายน 2512. หน้า 841-845.
Full Text

    an image  การสนทนากับนักบินอวกาศ
        วิทยาศาสตร์.
        ปีที่ 23 ฉบับที่ 11. พฤศจิกายน 2512. หน้า 997-1002.
Full Text

    an image  แนวคิดในการปรับปรุงมหาวิทยาลัย
        สภาการศึกษาแห่งชาติ.
        ปีที่ 4 ฉบับที่ 4. พฤศจิกายน 2512. หน้า 1-18.
Full Text

    an image  หินดวงจันทร์
        วิทยาศาสตร์.
        ปีที่ 23 ฉบับที่ 12. ธันวาคม 2512. หน้า 1154-1164.
Full Text

    an image  มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
        สภาการศึกษาแห่งชาติ.
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 12. กรกฎาคม 2513. หน้า 3-28.

    an image  แนวคิดว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นโยบายทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
        วิทยาศาสตร์.
        ปีที่ 27 ฉบับที่ 5. พฤษภาคม 2516. หน้า 41-49.
Full Text

    an image  การศึกษาและแสงสว่างในอนาคต
        จุลสารการศึกษา.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 9. ธันวาคม 2520. หน้า 2-3.
Full Text