an image  การวิจัย การวางแผนและการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
        สภาการศึกษาแห่งชาติ. 
        ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2521. หน้า 62.-72.
Full Text

    an image  สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
        ครุปริทัศน์. 
        ปีที่ 3 ฉบับที่ 7. กรกฎาคม 2521. หน้า 56-78. Full Text

    an image  อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการศึกษาไทย
        วารสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
        ปีที่ 13 ฉบับที่ 3. กุมภาพันธ์-มีนาคม 2522. หน้า 1-8. Full Text

    an image  เอกภาพทางบริหารการศึกษาของไทย
        วารสารศึกษาบริพนธ์.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. กันยายน 2522. หน้า 17-23. Full Text

    an image  บทบาทของวิทยาลัยครูตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)
        วิชชา.
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 3. มิถุนายน 2524. หน้า 1-7. Full Text

    an image  การพัฒนาสังคมสมัยใหม่ เทคโนโลยี และมรดกทางวัฒนธรรม : มองในแง่ไทย
        การพัฒนาหลักสูตร.
        เมษายน 2525. หน้า 15-19. Full Text

    an image  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
        วารสารการศึกษาแห่งชาติ.
        ปีที่ 17 ฉบับที่ 5. มิถุนายน-กรกฎาคม 2526. หน้า 59-65. Full Text

    an image  วิทยาศาสตร์ไทยทำอย่างไรจะทันโลก
        วิทยาศาสตร์.
        ปีที่ 37 ฉบับที่ 4. เมษายน 2526. หน้า 253-259. Full Text

    an image  สัมภาษณ์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
        วารสารการศึกษาแห่งชาติ.
        ปีที่ 17 ฉบับที่ 5. มิถุนายน-กรกฎาคม 2526. หน้า 2-11. Full Text

    an image  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปวงชน
        ข่าวสาร สสวท.
        ปีที่ 12 ฉบับที่ 4. กรกฎาคม-กันยายน 2527. หน้า 5-18. Full Text

    an image  อนาคตอุดมศึกษาไทย
        สู่อนาคตรายสัปดาห์.
        ปีที่ 3 ฉบับที่ 155. 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2527. หน้า 6-7. Full Text

    an image  ฟิสิกส์กับอุตสาหกรรม แนวทางพัฒนา
        วิทยาศาสตร์.
        ปีที่ 39 ฉบับที่ 11. พฤศจิกายน 2528. หน้า 629-636. Full Text