an image  บทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศอุตสาหกรรมใหม่
        วารสารการศึกษาแห่งชาติ. 
        ปีที่ 23 ฉบับพิเศษ. ตุลาคม 2531-มกราคม 2532. หน้า 82-94.
Full Text

    an image  บทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ สถาบันผลิตบุคลากรให้กล้าเผชิญโอกาส
        จุฬาลงกรณ์วารสาร. 
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 3. เมษายน-มิถุนายน 2532. หน้า 8-16. Full Text

    an image  สารตะกั่วและการไม่ใช้สารตะกั่วในน้ำมันเบนซิน
        วิทยาศาสตร์.
        ปีที่ 43 ฉบับที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2532. หน้า 110-112. Full Text

    an image  สัมภาษณ์พิเศษ การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับสังคมไทย
        สุทธิปริทัศน์.
        ปีที่ 5. ฉบับที่ 13. มิถุนายน-กันยายน 2533. หน้า 8-17. Full Text

    an image  ปรัชญาพื้นฐาน
        วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช.
        ปีที่ 4 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2534. หน้า 2-12. Full Text

    an image  ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้วางรากฐานอนาคตที่ดีเพื่อครอบครัว
        ยังเอ็กเซ็กคิวทีฟ.
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 74. ธันวาคม 2535. หน้า 168-172. Full Text

    an image  เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
        ข่าวสาร กฟผ.
        ปีที่ 22 ฉบับที่ 1. มกราคม 2535. หน้า 15-19. Full Text

    an image  ปรัชญานักบริหาร
        จุฬาลงกรณ์วารสาร.
        ปีที่ 4 ฉบับที่ 15. เมษายน-มิถุนายน 2535. หน้า 104-121. Full Text

    an image  ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
        สื่อพลัง.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. ตุลาคม-ธันวาคม 2535. หน้า 14-29. Full Text

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต
        ผู้นำธุรกิจ.
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 7. กรกฎาคม 2535. หน้า 151. Full Text

    an image  อนาคตของไทยและการศึกษาเพื่อปวงชนในอนาคต
        ข่าวสารวิจัยการศึกษา.
        ปีที่ 15 ฉบับที่ 3. กุมภาพันธ์-มีนาคม 2535. หน้า 3-16. Full Text

    an image  ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทย ในปัจจุบันและอนาคต
        วิทยาศาสตร์.
        ปีที่ 47 ฉบับที่ 5. กันยายน-ตุลาคม 2536. หน้า 287-295. Full Text

    an image  พลังการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ การเผชิญหน้ากับการท้าทายของอนาคต
        จุฬาลงกรณ์วารสาร.
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 21. ตุลาคม-ธันวาคม 2536. หน้า 22-27. Full Text

    an image  การวิจัยในอนาคต สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
        ข่าวสารวิจัยทางการศึกษา.
        ปีที่ 18 ฉบับที่ 1. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2537. หน้า 1-11. Full Text

    an image  ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในสิบปีข้างหน้า : วิสัยทัศน์ใหม่การเพิ่มสมรรถนะไทยในสังคมโลก
        วารสารทางวิชาการ ราชภัฏกรุงเก่า.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. พ.ศ.2537. หน้า 46-59. Full Text

    an image  บทบาทของนักวิจัยในสังคมปัจจุบัน
        วารสารพฤติกรรมศาสตร์.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. สิงหาคม 2537. หน้า 9-16. Full Text

    an image  มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสู่โลกทัศน์ใหม่ : ไทยและโลก
        พัฒนาเทคนิคศึกษา.
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 11. กรกฎาคม 2537. หน้า 3-11. Full Text

    an image  กระแสความคิดในการพัฒนาระบบราชการ
        ข้าราชการ.
        ปีที่ 40 ฉบับที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2538. หน้า 20-26. Full Text

    an image  การวิจัยในอนาคต สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
        วารสารการวิจัยทางการศึกษา.
        ปีที่ 25 ฉบับที่ 2-4. เมษายน-ธันวาคม 2538. หน้า 9-19. Full Text

    an image  การวิจัยในอนาคต สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
        วารสารคหเศรษฐศาสตร์.
        ปีที่ 38 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2538. หน้า 40-56. Full Text

    an image  ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ชีวิตหลังเกษียณกับงานเพื่อการศึกษา
        ผู้จัดการ.
        ปีที่ 12 ฉบับที่ 142. กรกฎาคม 2538. หน้า 198,200,202. Full Text

    an image  ความผิดพลาดการศึกษาไทยเพราะหลงเน้นเรื่ององค์ความรู้ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ประธานคณะศึกษาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
        วัฒนธรรมไทย.
        ปีที่ 33 ฉบับที่ 6. มีนาคม 2539. หน้า 12-19. Full Text

    an image  คำปาฐกถาพิเศษ ความเสี่ยงและโอกาสของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
        วัฒนธรรมไทย.
        ปีที่ 33 ฉบับที่ 8. พฤษภาคม 2539. หน้า 20-27. Full Text

    an image  ผ่าความคิดการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
        สอท.
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 28. พฤษภาคม-มิถุนายน 2539. หน้า 48-56. Full Text

    an image  ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยกับโลกาภิวัฒน์
        สยามอารยะ.
        ปีที่ 3 ฉบับที่ 39. พฤษภาคม 2539. หน้า 44-52. Full Text

    an image  สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคมไทยสู่โลกทัศน์ใหม่ไทยและโลก
        ดุลพาห.
        ปีที่ 43 ฉบับที่ 1. มกราคม-มีนาคม 2539. หน้า 25-47. Full Text

    an image  การควบคุมอับัติภยร้ายแรงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
        แรงงานสัมพันธ์.
        ปีที่ 38 ฉบับที่ 1. มกราคม-กุมภาพันธ์ 2540. หน้า 9-24. Full Text

    an image  การพัฒนาชนบทในยุคสารสนเทศ
        วารสารพัฒนาชุมชน.
        ปีที่ 36 ฉบับที่ 1. มกราคม 2540. หน้า 14-21. Full Text

    an image  การพัฒนาชุมชนในยุคสารสนเทศ
        วารสารส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร.
        ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. มกราคม-เมษายน 2540. หน้า 18-25. Full Text

    an image  ชี้ความจำเป็นประเทศไทยยังขาดการสร้างปัญญารุ่นใหม ่เร่งผลิตกำลังคนปริญญาเอกได้มาตรฐานในโลกสารสนเทศ
        จุฬาสัมพันธ์.
        ปีที่ 40 ฉบับที่ 35. 13 ตุลาคม 2540. หน้า 1-2. Full Text

    an image  ชีวิตที่ไม่เคยหยุดการเรียนรู้ของ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
        วิทยาจารย์.
        ปีที่ 96 ฉบับที่ 7. กรกฎาคม 2540. หน้า 37-39. Full Text

    an image  แนวคิดการวิจัยและพัฒนาในอนาคตของประเทศไทย
        ประชาคมวิจัย.
        ฉบับที่ 12. มีนาคม 2540. หน้า 16-18. Full Text

    an image  แนวคิดการวิจัยและพัฒนาในอนาคตของประเทศไทย
        ประชาคมวิจัย.
        ฉบับที่ 3. พฤษภาคม 2540. หน้า 8-9.
 

    an image  ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
        วิทยาจารย์.
        ปีที่ 96 ฉบับที่ 8. สิงหาคม 2540. หน้า 25-28. Full Text

    an image  ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผมเรียนรู้จากฟิสิกส์
        อัพเดท.
        ปีที่ 12 ฉบับที่ 136. พฤศจิกายน-ธันวาคม 2540. หน้า 89-96. Full Text

    an image  สัมภาษณ์พิเศษ 2 มุมมองเกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้
        วารสารการบริหารฅน.
        ปีที่ 18 ฉบับที่ 2. มีนาคม-พฤษภาคม 2540. หน้า 7-18. Full Text