an image  15 ผู้ทรงอิทธิพลไทยในศตวรรษหน้า
        ไฮ-คลาส.
        ปีที่ 15 ฉบับที่ 169. พ.ศ.2541. หน้า 107-114.
Full Text

    an image  มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปสังคม
        สุทธิปริทัศน์.
        ปีที่ 12 ฉบับที่ 38. กันยายน-ธันวาคม 2541. หน้า 7-19. Full Text

    an image  แนวความคิดเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
        วารสารวิชาการ กรมวิชาการ.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 5. พฤษภาคม 2541. หน้า 2-15. Full Text

    an image  ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        อีคอนนิวส์.
        ฉบับที่ 9. พฤศจิกายน 2541. หน้า 36-40. Full Text

    an image  มุมมอง สิปปนนท์ เกตุทัต ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน-อนาคต
        วิทยาจารย์.
        ปีที่ 97 ฉบับที่ 2. กุมภาพันธ์ 2541. หน้า 9-11. Full Text

    an image  การพัฒนาการวิจัย : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
        ประชาคมวิจัย.
        ฉบับที่ 27. กันยายน 2542. หน้า 23-26. Full Text

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต
        สานปฏิรูป.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 5. กรกฎาคม 2541. หน้า 8-9. Full Text

    an image  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และบทบาทใหม่ของคุรุสภา
        วิทยาจารย์.
        ปีที่ 98 ฉบับที่ 9. ธันวาคม 2542. หน้า 7-13. Full Text

    an image  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
        วารสารทางวิชาการ ราชภัฏกรุงเก่า.
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 11. พ.ศ.2542. หน้า 50-85. Full Text

    an image  การพัฒนาการวิจัย : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
        ประชาคมวิจัย.
        ฉบับที่ 28. พฤศจิกายน 2542. หน้า 21-24. Full Text

    an image  หัวใจการปฏิรูปการศึกษา.
        ปฏิรูปการศึกษา.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 21. 16-31 สิงหาคม 2542. หน้า 15-16. Full Text

    an image  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และบทบาทใหม่ของคุรุสภา
        วิทยาจารย์.
        ปีที่ 98 ฉบับที่ 3. มิถุนายน 2542. หน้า 7-14. Full Text

    an image  การปฏิรูปการเรียนรู้ของมนุษย์
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ.
        ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. เมษายน-มิถุนายน 2543. หน้า 93-97. Full Text

    an image  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในโลกทัศน์ใหม่
        วารสารวิชาการ กรมวิชาการ.
        ปีที่ 2 ฉบับที่ 1. มกราคม 2542. หน้า 12-16. Full Text

    an image  วาระแห่งชาติ : ปฏิรูปสังคมไทย 7 ประการ
        ฐานเศรษฐกิจ.
        16-19 มกราคม 2543. หน้า 9. Full Text

    an image  จากอดีตและปัจจุบัน สู่อนาคตของการปฏิรูปการศึกษาไทย สู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้
        วารสารราชภัฏเพชรบุรี.
        ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. ธันวาคม 2544 - พฤษภาคม 2545. หน้า 46-56. Full Text

    an image  แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
        ปีที่ 3 ฉบับที่ 1. ตุลาคม 2537. หน้า 1-7. Full Text

    an image  ปรับค่านิยมทางสังคมเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์
        ฐานเศรษฐกิจ.
        12-14 ตุลาคม 2547. หน้า 1-7. Full Text

    an image  วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 2543-2563 : ภาพรวมความต้องการจากมุมมองของผู้ใช้เทคโนโลยี
        วารสารธุรกิจอาหารสัตว์.
        ปีที่ 17 ฉบับที่ 74. กันยายน-ตุลาคม 2543. หน้า 53-61. Full Text

    an image  วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 2543-2563 : ภาพรวมความต้องการจากมุมมองของผู้ใช้เทคโนโลยี
        แล็บ ทูเดย์.
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 5. กรกฎาคม-สิงหาคม 2545. หน้า 75-79. Full Text

    an image  สัมภาษณ์พิเศษ 72 ปี สองผู้มีคุณูปการ
        ประชาคมวิจัย.
        ฉบับที่ 59. มกราคม-กุมภาพันธ์ 2548. หน้า 36-46. Full Text

    an image  ก้าวต่อไปของการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้
        จดหมายข่าว แผนฯ10.
        ปีที่ 3 ฉบับที่ 9. สิงหาคม 2548. หน้า 1,4. Full Text