an image  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (25-?). ระบบอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

    an image  สารานุกรมวิทยาศาสตร์. (2515). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

    an image  การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม. (2518). กรุงเทพฯ : สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย.

    an image  อุทัย เลาหวิเชียร และวรเดช จันทรศร. (2526). การบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์.

    an image  สารานุกรมวิทยาศาสตร์. (2533). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต. (2534). ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต. (2535). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : สู่อนาคตของสังคมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต. (2536). ความรู้สู่อนาคต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

    an image  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2537). 30 ปี สู่วิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    an image  การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงงของชาติในศตวรรษหน้า : ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์. (2539). กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย.

    an image  การศึกษาไทยในสถานการณ์โลก 6 นักคิิด นักการศึกษาชี้ทางรอด. (2538). กรุงเทพฯ : มิติใหม่.

    an image  การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางในการพัฒนาและผลิตกำลังคนระดับบัณฑิตศึกษา. (2538). กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

    an image  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ. (2538). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแ่ห่งชาติ.

    an image  วิเทศคดีศึกษา : รากฐานของเมืองไทยในระบบโลกสมัยใหม่. (2538). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

    an image  เอกชนเคียงคู่รัฐจัดการศึกษา : 23 ปี สช. (2538). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน.

    an image  การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงงของชาติในศตวรรษหน้า : ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาไทย. (2539). กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย.

    an image  อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2539). ความฝันของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก.

    an image  ณรงค์ โชควัฒนา. (2542). เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

    an image  ประยงค์ รณรงค์. (2542). เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

    an image  ประเวศ วะสี. (2542). เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

    an image  แนวทางการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก. (2543). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

    an image  หงสกุล เกตุทัต บุษประเกศ. สายสกุลและเรื่องเล่าครั้งอดีต. (2543). กรุงเทพฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย.

    an image  การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 2. (2544). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต. (2544). การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาเวียดนาม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต. (2545). จากอดีตและปัจจุบันสู่อานคตของการปฏิรูปการศึกษาไทย : สู่สังคมแ่ห่งปัญญาและการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.].

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต และชุมพล ศิลปอาชา. (2545). ตรวจสอบปฏิรูปโครงสร้าง ศธ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.