an image  สิปปนนท์ เกตุทัต. (2538). การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ : สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติในศตวรรษหน้า. กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย.

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต. (2538). ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ : การสัมมนาระดับชาติ วันที่ 18 ตุลาคม 2538. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.].

    an image  สิปปนนท์ เกตุทัต. (2542). การประชาพิจารณ์โครงการสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ประจวบคีรีขันธ์ : สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11.