หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


พ.ศ. 2533

    an image  ธิติภัทร์ เอี่ยมนิรันดร์
        การศึกษาการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการใช้การสื่อสารทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ปดิวรัดา มลิลา 
        การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาในแง่ขบวนการสื่อสารเฉพาะกรณีของธนาคาร เอเซีย จำกัด  Full Text 

 

พ.ศ. 2534

    an image  ชุลีพร อักษรวิทย์ 
        ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการจำหน่ายกับพฤติกรรมการซื้อเทปเพลงไทยสากล  Full Text 

    an image  ยุคินทร์ แก้วประดิษฐ์
        คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 กับผลกระทบทางด้านธุรกิจของหนังสือพิมพ์  Full Text 

    an image  วรินทรีย์ ธานีวรรณ 
        บทบาทของโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเด็กวัยรุ่น ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุรินทร์  Full Text 

    an image  ศศิธร เทียมถนอม 
        การโฆษณาทางโทรทัศน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมสดกับความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม  Full Text 

 

พ.ศ. 2535

    an image  กรุณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
        ความรู้และทัศนคติของผู้ประกอบการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
        การโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจ  
Full Text 

    an image  ชลฤดี บำเพ็ญนรกิจ 
        การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์สำหรับกรมการศึกษานอกโรงเรียน  Full Text 

    an image  ชิดาวรรณ กองสาร์ 
        กระบวนการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และช่อง 9 อ.ส.ม.ท.   Full Text 

    an image  ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ 
        การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับข่าวสารการโฆษณาเทปเพลงไทยสากลทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์   Full Text 

    an image  ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ 
        การเปิดรับข่าวสารความต้องการข่าวสารและทัศนคติของผู้ลงทุนที่มีต่อการเผยแพร่ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   Full Text 

    an image  นฤมล โยธาสมุทร 
        การศึกษากลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตในกทม.และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย  Full Text 

    an image  ปราจรีย์ อมาตยกุล 
        ปัจจัยการโฆษณาทางสื่อมวลชนที่มีผลต่อการซื้ออาคารชุด : ศึกษาเฉพาะกรณีอาคารชุดโครงการเมืองทองธานีเพื่อข้าราชการ  Full Text

    an image  พิมพ์กมล ตันวิเชียร 
        การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดกรณีศึกษากิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย  Full Text 

    an image  ลักษณา เพ็ญสูตร 
        การศึกษาเรื่องเทคนิคการสื่อสารเพื่อการฝึกอบรม  Full Text 

    an image  วรวุฒิ หมัดป้องตัว 
        การสื่อสารทางการตลาด : กรณีศึกษาการขายโครงการของบริษัทซีโก้อมูดีแลนด์ จำกัด  Full Text 

    an image  วิภารัตน์ บุญมาเลิศ 
        บทบาทของสื่อโทรสารในองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชน  Full Text 

    an image  สุวลักษณ์ วงศ์เทศ 
        ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในเขตปทุมวันและเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครในการดูข่าวโทรทัศน์  Full Text 

    an image  อโนมา ธำรงรัตน์ 
        ปัจจัยที่บริษัทตัวแทนโฆษณาพิจารณาเลือกบริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์   Full Text 

    an image  อริสรา วงศ์พันธุ์เศรษฐ์ 
        พฤติกรรมการรับข่าวสารของเยาวชนเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text