หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กุศลวรรณ์ ขุนเพิ่ม
        การเปิดรับและประโยชน์ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กทางโทรทัศน์ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  คณิต พุฒถนอม
        การศึกษาบทบาทของนิตยสารวัฏจักรการศึกษาในการเสริมสร้างภาพพจน์ของบริษัท วัฏจักร จำกัด [มหาชน]  Full Text 

    an image  จิรกาญจน์ สุเมรุรัตน์
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆฯ  Full Text 

    an image  ณัฐวัชร์ มังคละคุปต์
        ผลกระทบของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่มีต่อการผลิตชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศน์  Full Text 

    an image  ธนัดดา วิบูลยาคม
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคโค้กและเป๊ปซี่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  บงกช กมุทแก้ว
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการตามล่าหาความจริงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  Full Text 

    an image  ปณิธาน รัตนะ
        การศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการอ่านนิตยสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  เพียรนุช มาธนชัย
        วิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารที่ทำให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  Full Text 

    an image  มณีวัลย์ เอมะอมร
        อินเตอร์เน็ตการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เป็นคนไทย  Full Text 

    an image  มัสรีน นาทอง
        ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการช่วยกันรักษาเมืองไทยให้สะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาเฉพาะกรณีเขตบางเขนและเขตพระโขนง  Full Text 

    an image  เมธินี มอร์เตโร
        ความคิดเห็นต่อการสื่อสารในองค์การและทัศนะของพนักงานต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  Full Text 

    an image  วณียา ภักดีพันธุ์
        การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด [มหาชน] ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  วิภูษณา ดนตรีรส
        การศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังทางโทรทัศน์ต่อการบริโภคเครื่องชูกำลังของพนักงานขับรถของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  วิราชิน ดิลกวิลาศ
        การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยในความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  สุรินธร มากมณี
        การศึกษางานชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  เสริมเกียรติ เทียนแก้ว
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความคิดเห็นต่อ E-mail ของมหาวิทยาลัยของรัฐและ มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  อมราพร พุ่มศฤงฆาร
        การใช้และความพึงพอใจในการใช้บริการออดิโอเท็กซ์ในกรุงเทพมหานครศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทอินเตอร์แอคทีฟมีเดียเซอร์วิสจำกัด  Full Text