หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  งามจิตต์ คำเพราะ
        การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรมในหนังสือพิมพ์ไทย  
Full Text 

    an image  ณัฐชัย หลวงพรหม
        พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจของผู้ชมรายการข่าวกีฬาทางโทรทัศน์  Full Text 

    an image  ณัฐธนัตถ์ ประชาอนุวงศ์
        ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อตำรวจนครบาล  Full Text 

    an image  ทรงพล สร้อยสุวรรณ
        ลักษณะการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น  Full Text 

    an image  ธิดา กัลยาณมิตร
        ศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  Full Text 

    an image  พ้นภัย ศุภางคเสน
        การสร้างสรรค์งานโฆษณาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศในสื่อสิ่งพิมพ์  Full Text 

    an image  ภัทรียา ปรีชามารถ
        พฤติกรรมการรับชมและทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการประเภทข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  Full Text 

    an image  มารีน รัตนฤทธิกุล
        การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวทางการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
Full Text 

    an image  วินิตา สนิทประชากร
        ทัศนคติของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  Full Text 

    an image  ศิริพร สิทธิฤทัย
        การศึกษาความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้โชว์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา รายการทไวไลท์โชว์ทางสถาณีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  Full Text 

    an image  ศุภวุฒิ พรรณนราวงศ์
        การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกเพลงเพื่อเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  สนธยา ศรีเวียงธวัช
        การประเมินผลการรับฟังรายการเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการ 2 ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz  Full Text 

    an image  สรัญญา ยุทธสารประสิทธิ์
        การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำของสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  Full Text 

    an image  สิริพร น้อยกลาง
        การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการชุมชนคัดแยกขยะของเทศบาลนครนนทบุรี : ศึกษาจากชุมชนบุญโตปาร์ควิลล์ ระหว่างกุมภาพันธ์-กันยายน 2541  Full Text 

    an image  อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์
        การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์  Full Text 

    an image  อัจฉรา ปรมาธิกุล
        การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำที่มีต่อการประปานครหลวง  
Full Text 

    an image  อัยยา สวนแก้ว
        ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของการสื่อสารภายในองค์การของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
Full Text