หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กุสุมา แย้มศิริ
        การศึกษาเปรียบเทียบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม  Full Text 

    an image  จริยา โกสินทร์
        พฤติกรรมการเปิดรับสารความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมปลายสี่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  จารุมนต์ ใช้ไหวพริบ
        พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจระบบเครือข่ายนนทรีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Full Text 

    an image  เฉลิมเกียรติ อ่องรุ่งเรือง
        ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของคาลเท็กซ์  Full Text 

    an image  ตรึงตรา ทรัพย์ส่งแสง
        ภาพลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ในทัศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  พนมชัย สมัครพันธ์
        ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการนำเสนอภาพของเพศที่ 3 ในรายการโทรทัศน์  Full Text

    an image  พอใจ เงินศิริ
        ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด [มหาชน]  Full Text 

    an image  วชิระ ตุ้นสกุล
        ความพึงพอใจของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร : ศึกษากรณีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด [มหาชน] สำนักงานใหญ่  
Full Text 

    an image  ศราลักษณ์ จันทรากุล
        ประโยชน์และความพึงพอใจที่ผู้ใช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานครได้รับจากสถานีวิทยุ สวพ.91  Full Text

    an image  สัตตกมล วรกุล
        ลักษณะการเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ของดาราไทยที่พัวพันยาเสพติดและทัศนะของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง  Full Text

    an image  สุภาพร รัตนะรัต
        การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับความตระหนักรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        เขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text 

    an image  สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
        การศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าของนักเรียน ผู้ร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  Full Text 

    an image  อนัญญา พันธุ์เมฆ
        ทัศนะของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเอเชีย จำกัด [มหาชน]  Full Text