หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กฤตยา สุนพงษ์ศรี
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  จันทร เทพสิทธา
        การใช้และการรับรู้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านระบบวิทยุติดตามตัวของกระทรวงกลาโหม  Full Text 

    an image  จันทิกา รอดเรืองเดช
        การเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์กับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงต่อการถูกล่วงเกินทางเพศของนักศึกษาอาชีวะที่เป็นสตรี  Full Text 

    an image  ชมพูนุท บูรณะสัมฤทธิ
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้อินเทอร์เนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text 

    an image  ฐิติมา ทองนวล
        แหล่งข่าวสารที่รับรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือผ่านเว็บไซต์และปัจจัยการตัดสินใจซื้อ  
Full Text 

    an image  ณพสิริ ปุสสเด็จ
        การสำรวจความรู้ทัศนคติและการเปิดรับข่าวสารเรื่องการดูแลสุขภาพแนวชีวจิตจากสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ดวงพร วรสกุลเจริญ
        ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 1800 MHz  Full Text 

    an image  ถิรพุทธิ์ เปรมประยูรวงศา
        รายการไอคิว 180 กับการเปิดรับชมการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ทูลเกล้า คงนุ่ม
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและปัจจัยประกอบการตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2543  Full Text 

    an image  ธารินี กตัญญุกานต์
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในโครงการปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 [Amazing Thailand 1998-1999] ของประชาชนในเขตกรุงเทพ  Full Text

    an image  เธียรธิดา มฤคทัต
        การเปิดรับสื่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดอยุธยา  Full Text 

    an image  นพปฎล กฤตโตปการ
        กระบวนการในการให้รางวัลรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก  Full Text 

    an image  บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร
        ลักษณะที่เป็นจริงกับลักษณะที่พึงประสงค์ของการเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ในทัศนะของประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักหนังสือพิมพ์  
Full Text

    an image  ปภัสรา ถนอมสมบัติ
        การวิเคราะห์เนื้อหาและการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทุกข์ชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  Full Text 

    an image  ปราณี นุ่มไทย
        กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตผู้หญิงที่มีการนำเสนอประกันชีวิตให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม  
Full Text 

    an image  ปาริชาติ ไชยชนะ
        กระบวนการสื่อสารพื้นอดีต : ศึกษากรณีพระสุพรรณกัลยาและพันท้ายนรสิงห์  
Full Text 

    an image  ปิติยา สุคนธมาน
        การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาภายในรถไฟฟ้าและภายในบริเวณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  
Full Text 

    an image  พงษ์เดช ศรีเล็กดี
        การรับรู้และทัศนคติต่อบทบาทของนักแสดงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในละครโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  พรรณวดี พ่วงภักดี
        การตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์เทคโนโลยีและความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจกรณีศึกษา : การใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ  Full Text 

    an image  พัชรินทร์ คุณสุนทรกิจ
        การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ณ จุดขายและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า กรณีศึกษา : บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น  Full Text

    an image  พัชรินทร์ ยุทธศิลป์
        ปัจจัยการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นพ่นสีสำเร็จรูปของบริษัทโอเตฟาล ไทย จำกัด  
Full Text 

    an image  ภควดี สุวรรณะโสภณ
        ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text 

    an image  มัทนา จันทรจิระ
        การรับรู้และยอมรับต่อเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะนวตกรรมใหม่ของธุรกิจขายตรงหลายชั้น   
Full Text 

    an image  มาฆฤกษ์ ยิ่งเจริญ
        พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมโทรทัศน์ที่มีต่อรายการเหตุบ้านการเมือง  
Full Text 

    an image  มาติกา ยกกลิ่น
        การวิเคราะห์บทบาทของหญิงชายในรายการสาธิตการทำอาหารทางโทรทัศน์จากมุมมองสตรีนิยม  
Full Text 

    an image  ระวีวรรณ วรรณชาติ
        การประเมินผลสื่อการประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์น้ำมันหล่อลื่นของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
Full Text 

    an image  รัชฎา ขวัญดี
        การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษากรุงเทพมหานครในการชมรายการวัฒนธรรมไทยทางวิทยุโทรทัศน์   
Full Text 

    an image  รุ่งกานต์ มงคลวีราพันธ์
        การวิเคราะห์การสื่อความหมายของโปสเตอร์ในการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2530-2542  
Full Text 

    an image  รุจินทรา สงวนพงษ์
        ความสนใจทางการเมืองกับการรับรู้ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง [กกต.]  
Full Text 

    an image  วัชระ โรจน์เรืองรัตน์
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกี่ยวกับการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  วันเพ็ญ พินเผือก
        การรับทราบข่าวสารความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี  Full Text 

    an image  วิโรจน์ ศิริเคารพ
        พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคข่าวสารจากสื่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  สินี จงจริยาธรรม
        ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าบีทีเอสต่อความรู้ความคิดเห็นและการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  สุขพร มาฆะสกุลเจริญ
        การศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่มีต่อการตัดสินใจ
        เลือกศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต  
Full Text 

    an image  สุดฤทัย ตันสุวัฒน์
        การนำเสนอเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน หลีกภัย ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติ และหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่  Full Text 

    an image  สุนารี วงศ์สมนึก
        วิเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วมของรายการโทรทัศน์และลูกค้าเลมอนฟาร์ม  Full Text 

    an image  สุภาภรณ์ ริ้วเลิศธรรม
        พัฒนาการการนำเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. [2529-2542]  Full Text 

    an image  อดิสรณ์ คูประเสริฐ
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  อมรรัตน์ ผาลิโน
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรวมพลังหาร 2  Full Text