หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กัญญาณัฐ ศรีวิไล
        การสื่อสารระหว่างบุคคลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  Full Text 

    an image  เกรียงศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
        ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาประเภทใบปลิวร้านอาหาร  
Full Text 

    an image  เกศยุคนธ์ โพธิ์มาศ
        ระบบการเข้ารหัสและถอดรหัสความหมายของสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย  
Full Text 

    an image  คงพร เทียนเสม
        ประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาวที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุพรรณบุรี  Full Text 

    an image  จรีพร แสงจันทร์
        การศึกษาเปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์ของการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 และเฟสปิกส์เกมส์ครั้งที่ 7  Full Text

    an image  จันทิมา ฉัตรชัยพลรัตน์
        พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนความรู้และทัศนคติที่มีต่ออาหารและโภชนาการของผู้หญิงวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  จิรมาศ ทัศนาจิตร
        การเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติของพนักงานต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  Full Text

    an image  ฉันทนา พิทยาเวชวิวัฒน์
        ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มนมของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก  Full Text
 

    an image  ฐาปนีย์ อรรถสถาน
        การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านสุขภาพ : กรณีศึกษาการตลาดสมุนไพร  Full Text 

    an image  ณัฐพงษ์ กระจ่าง
        การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักร่วมเพศชายของเยาวชนที่ปรากฎในรายการโทรทัศน์  Full Text 

    an image  ตนารัตน์ เจริญ
        แรงจูงใจของหญิงมีครรภ์กับการแสวงหาข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลขณะฝากครรภ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ตาวี พานิช
        การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้รถยนต์ เกี่ยวกับโครงการรณรงค์การเติมน้ำมันเบนซิน ที่มีค่าออกเทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์   Full Text 

    an image  ทรงยศ บัวเผื่อน
        ความเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ [กสช.]  Full Text 

    an image  ธนศักดิ์ โกมโลทก
        พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อต่างๆเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text 

    an image  ธนิกานต์ บุญสถาพรชัยกุล
        การเปิดรับข่าวสารกับความรู้และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อโครงการธนาคารประชาชน [People Bank]  Full Text

    an image  นรมน นันทมนตรี
        ยุทธวิธีการสื่อสารของผู้นำชุมชนในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ กรณีศึกษา : ชุมชนสุขสันต์ 26  Full Text

    an image  นิตยา ไชยเจริญ
        ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text

    an image  บุญเชิด เอี่ยมบุญ
        การเปิดรับและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี]  Full Text

    an image  เบญจวรรณ ภัสรางกูร
        ความคิดเห็นของผู้บริโภคสตรีต่อบทบาทของสื่อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการใช้สินค้าชื่อสามัญ : กรณีศึกษาแฟ้บกับโกเต๊กซ์  Full Text

    an image  ปภาดา สุนทรปิยะกุล
        การเปิดรับและความคาดหวังต่อรายการพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ปาริชาติ อิโซ
        การมีส่วนร่วมและความนิยมรายการเกมเศรษฐีทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   Full Text

    an image  ปิยะมาศ แก้วนนท์
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลา  Full Text 

    an image  พัชราภรณ์ ตุลยนิษกะ
        ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใช้บัตรวีซ่าอิเล็กตรอน  Full Text 

    an image  พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์
        การรับรู้นโยบายตัดแต้มใบขับขี่และพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะในกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

    an image  แพร จารุจินดา
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์กับการรับรู้ การจดจำ และความรู้สึกของนักศึกษา
        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [การวิจัยกึ่งทดลอง]  
Full Text
 

    an image  ฟ้าใส วิเศษกุล
        การวิเคราะห์ค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมไทยที่ปรากฎในสื่ออินเตอร์เน็ตเว็บบอร์ด  Full Text
 

    an image  ภูชิตต์ ภูริปาณิก
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  รจนกร ศรีอรุณ
        สัมฤทธิ์ผลของการประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวร
        เฉลิมพระเกียรติ กฟผ. กับประชาชนในเขตกรงเทพมหานคร
  Full Text 

    an image  วรรณรัตน์ พิภพภิญโญ
        การสื่อสารเพื่อการศึกษาทางไกลเครือข่ายสถาบันราชภัฎสวนดุสิตความคิดเห็นของผู้ให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
Full Text 

    an image  วราพร สายยศ
        การเปิดรับข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เผยแพร่โดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก  Full Text

    an image  วราภรณ์ โภคานันท์
        การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  Full Text

    an image  วลัยรัตน์ แดงศิริ
        การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้โดยสารรถประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ต่อโฆษณารอบคันรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ [Bus body advertising]  Full Text 

    an image  วสุ เขียวสอาด
        การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวมอญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  Full Text

    an image  วิมลกานต์ แช่มช้อย
        ปัจจัยทางการสื่อสารและทัศนคติเชิงสตรีนิยมของนักศึกษาวิชาทหารหญิงกรมการรักษาดินแดนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์
        สื่อพื้นบ้านในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พักทางวัฒนธรรม [โฮมสเตย์] : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมา  Full Text 

    an image  วิไลลักษณ์ ชมภูศรี
        การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [Ecotourism] ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  Full Text 

    an image  วิวัฒน์ เส็งกลิ่น
        พฤติกรรมการฟังเพลงลูกทุ่งและการซื้อเทปเพลงลูกทุ่งในยุคที่เพลงลูกทุ่งออกอากาศทางคลื่น เอฟ.เอ็ม  Full Text

    an image  ศศินีย์ อุดมศักดิ์
        การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ต้องทำและอาจทำขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  Full Text

    an image  ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
        การสื่อสารกับทัศนคติของอาจารย์สถาบันราชภัฎในกลุ่มรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล  Full Text

    an image  ศิวพร เกิดภาคี
        การสื่อสารแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียมของกระทรวงสาธารณสุข  Full Text 

    an image  สรรศิริ จิรวงศ์
        รูปแบบคอลัมน์แนะนำอาหารในหนังสือพิมพ์ที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  สวรส เขียวแสงส่อง
        การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทกฎหมายกับความเข้าใจและตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด  Full Text 

    an image  สุภา กิจวรเกียรติ
        การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารเพื่อการหางานทำจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2543 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text

    an image  สุรพงศ์ แสงสำลี
        การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจในการใช้บริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีกับสถานีอนามัยที่มีในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  Full Text

    an image  อนุสรณ์ อำไพรัตน์
        การสื่อสารระหว่างครูข้างถนนกับเด็กเร่ร่อน : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  อภิรดี ภูริปาณิก
        กิจกรรมการดำเนินชีวิตพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความคาดหวังการใช้ประโยชน์จากสื่อของกลุ่มแม่บ้านตำบลเกาะเกร็ด  Full Text 

    an image  อรัญกรณ์ ประมวลทรัพย์
        การเปิดรับฟังและความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดนครนายกที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  Full Text 

    an image  เอกรัชฎ์ ทองบุญชุม
        การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารโครงการรณรงค์ ประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ  Full Text