หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กนกรัตน์ สามัตถิยะ
        กระบวนการสื่อสารกลุ่มและปัจจัยทางเพศสภาพเพื่อบำบัดผู้ป่วยจิตเวชหญิงโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่  Full Text

    an image  กรแก้ว เพชรจำรัส
        ปัจจัยการเปิดรับข่าวสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมต่อภาพลักษณ์  Full Text 

    an image  กอบกวี ชื่นรักสกุล
        การสื่อสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในเกาะเกร็ด  Full Text

    an image  กัณทิมา บัวเอี่ยม
        ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  จุฑาภา ตาดพริ้ง
        การเปิดรับข่าวสารกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปตะวันตกที่มีต่อประเทศไทย  Full Text

    an image  เจตนิพัทธ์ สาสิงห์
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับของผู้ชมโขน  Full Text

    an image  ดวงกมล ปัทมดิลก
        การรับรู้ต่อบทบาทปัจจัยการสื่อสารการตลาดและคุณสมบัติโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ในจังหวัดกาญจนบุรี  
Full Text

    an image  นิธิมา น้อยอรุณ
        ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนนทบุรีที่มีต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุข  
Full Text 

    an image  ปนัดดา ดัชชานนท์
        การเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์  
Full Text 

    an image  พรพิชชา ภัทรากร
        การรับรู้ภาพลักษณ์โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครของผู้ใช้บริการ  Full Text

    an image  ยุทธภูมิ เปรมปรีดิ์
        ความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อชิ้นงานโฆษณาประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิคในนิตยสาร  
Full Text

    an image  วรัชดา ป๊อกเทิง
        การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อโครงการฉลากเขียวของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
Full Text

    an image  วราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์
        การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านผ่านสื่อโทรทัศน์ของแม่บ้านในกรุงเทพมหานคร  
Full Text

    an image  วิชญา กันธิยะ
        การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจและผู้จัดการรายสัปดาห์ ในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  Full Text 

    an image  ศิขริน เอกะวิภาต
        พฤติกรรมการเปิดรับสื่อความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อและรูปแบบการดำเนินชีวิตของชนชาติกะเหรี่ยงบ้านคา จังหวัดราชบุรี  Full Text

    an image  ศิษยา งามสุข
        พฤติกรรมการดูและความคิดเห็นที่มีต่อภาพยนตร์ไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  สรัญญา เสรีกุล
        การส่งเสริมการขายพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปัจจัยประกอบการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text

    an image  สุภารัตน์ รักษ์มณี
        บทบาทพระสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ศึกษากรณีชุมชนบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  Full Text

    an image  เสริมสุข วงศ์วิวัฒน์
        ความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการครอบงำทางวัฒนธรรมอเมริกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูด  Full Text

    an image  อภิวัฒน์ น้ำทรัพย์
        ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อและฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  อัญชลี เรืองฉาย
        การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์สตรีในงานโฆษณาทางโทรทัศน์และความคิดเป็นต่อการใช้สตรีเป็นผู้แสดงในโฆษณาทางโทรทัศน์  Full Text

    an image  อุดมพร เปตานนท์
        ภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภา [สว.] ตามความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบระหว่างประชาชนในเขตชั้นในและเขตชั้นนอก  Full Text

    an image  เอนกนัน นันต๊ะคุม
        ความนิยมเพลงไทยสากลยุคสุนทราภรณ์ของคนกรุงเทพฯ  Full Text