หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


  an image  คัมภีร์ เริงวิจิตรา
      การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท : กรณีศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปี 2546  
Full Text

  an image  จันทร์ตราพร ตันติพลาผล
      การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับของผู้ชมรายการคริซโชว์  Full Text 

  an image  จิตรลดา สุมานันท์
      การให้บริการข้อมูลเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ [Audiotex] 1900 กับพฤติกรรมการสื่อสารของ กลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

  an image  จิตวัฒน์ สัมฤทธิ์
      พฤติกรรมการสื่อสารและความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อวัฒนธรรมการบริหารการจัดการขอสถาบันวิชาการทศท. บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]  Full Text 

  an image  จิราพร รัตนธร
      การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อบริหารความขัดแย้งในการทำงาน : ศึกษากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยและชาวเยอรมันของสายการบินลุฟท์ฮันซ่า  Full Text 

  an image  ชลลดา จันทร์เต็ม
      วาทกรรมและการสื่อความหมายของวัฒนธรรมความงามระหว่างกลุ่มธุรกิจเสริมความงามและกลุ่มสตรีนิยมของไทย  Full Text 

  an image  ชุติมา ยุวนิมิ
      กลยุทธิ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูค้าภายหลังการขาย : กรณีศึกษา เปรียบเทียบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของโตโยต้าและฮอนด้า  
Full Text 

  an image  ฒวีพร โตวนิช
      ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  Full Text 

  an image  ดวงพร จิตร์เพิ่มพูลผล
      บทบาทในการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับความต้องการรับรู้ข่าวสารของประชาชนโดยรอบพื้นที่  Full Text 

  an image  ตรองจิต รุ่งหิรัญ
      พฤติกรรมการรับฟังการรับรู้ต่อประโยชน์ด้านความรู้และด้านความบันเทิงและความคิดเห็นของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการวิทยุประเภทสาระบันเทิง
      คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.88.0 เมกะเฮิรต์  
Full Text

  an image  ธนพร คลองน้อย
      การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับแรงจูงใจและการตอบสนองความพึงพอใจต่อการนำเสนอ รายการ 7 สีคอนเสิร์ต กับรายการเวทีไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

  an image  ธนิสสรา จันทร์เทศ
      บทบาทของภาพยนตร์ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร  Full Text 

  an image  ธีรยา สมปราชญ์
      กลยุทธ์การสร้างสรรค์และดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ไทยของกลุ่มฟิล์มบางกอก  Full Text 

  an image  นันทพร จุลบาท
      ความรู้และการยอมรับ E-learning ของพนักงานบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]  Full Text 

  an image  นิธิภา อุดมสาลี
      การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ในโครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กับความรู้และความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
      และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  
Full Text 

  an image  นุชนาถ เพชรคำ
      ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  Full Text 

  an image  บุญเกียรติ ลวิตพิชยวงศ์
      การเปิดรับการใช้ประโยชน์ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อวารสารภายใน (ไทยนิวส์) ของตัวแทนประกันชีวิตบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสชัวรันส์  Full Text

  an image  บุษบาบัณ โกเมศ
      ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดมีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์มือถือทีเอออเร้นจ์ของผู้ใช้ในกรุงเทพมหานคร  Full Text 

  an image  ปณิดา พรหมประสิทธิ์
      การวิเคราะห์สื่อโฆษณาโทรศัพท์มือถือกับการบริโภคสัญญะของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

  an image  ปวิณดา โกมารกุล ณ นคร
      กระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์มุสลิมของสตรีมุอัลลัฟกรณีศึกษา : สตรีมุอัลลัฟในชุมชนท่าอิฐ  
Full Text 

  an image  พรสวรรค์ นาคแสง
      การสื่อสารเพื่อสุขภาพทางโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการ Morning Health Club ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  
Full Text 

  an image  ภัทรวรรณ ลิ้มวัฒนวงศา
      การศึกษาเครือข่ายการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยง และผู้บริหารเพื่อการพัฒนาในสถานรับเลี้ยงเด็กพิเศษ [ออทิสติก] ในเขตนนทบุรีและปทุมธานี  
Full Text 

  an image  ภูริตา ห่อรัตนาเรือง
      การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้งของบุคลากรในสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่   
Full Text

  an image  เมธิตา เบญจพงศ์
      วิเคราะห์การสื่อสารของนักโบราณคดีกับชุมชนในโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี
       แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด  
Full Text 

  an image  รัฐพงศ์ ปานเชื้อ
      การสื่อสารกลุ่มกับการจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านขาแหย่งพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  Full Text 

  an image  ลนาลี งามดี
      การเปิดรับสื่อการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อประโยชน์ของเว็บไซต์รักบ้านเกิดดอทคอมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  Full Text 

  an image  ลักขณา จุติสมุทร
      การกระตุ้นการบริโภคบริการรับส่งข้อความสั้น [SMS] ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออินเตอร์เน็ต  Full Text

  an image  วรวิทย์ ฉัตรไตรรัตน์
      การแสวงหาข้อมูลข่าวสารกับการให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของผู้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

  an image  วัลยศรี แก้ววิรุฬ
      การรับรู้ข่าวสารและปัจจัยจูงใจในการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  Full Text 

  an image  วาสนา สุขนิรันดร์
      บทบาทของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  Full Text

  an image  วิธษ์ รักเอี่ยมสะอาด
      การสื่อสารระหว่างบุคคลในเว็บไซต์ไทยเมทกับการเคลื่อนย้านจากชุมชนเสมือนสู่ความเป็นจริง [กรณีศึกษาเว็บไซต์ไทยเมท]  Full Text 

  an image  วิศวัสต์ ตระกรุดแก้ว
      การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

  an image  ศิริพงศ์ พรหมวงศานนท์
      การรับรู้และการยอมรับต่อเครื่องดื่มสมุนไพรในฐานะนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

  an image  ศิริพงศ์ พละสูรย์
      วิเคราะห์วาทกรรมน้ำเมาในงานวิทยานิพนธ์  Full Text 

  an image  ศิริพจน์ สกุลทอง
      กระบวนการสืบทอดจากสื่อสัญลักษณ์ทางพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการไปสู่ความเชื่อศรัทธาและการดำเนินชีวิตทางธุรกิจแบบมีจริยธรรมของชุมชนชาวคริสต์ [โรมันคาทอลิก]
      ของโบสถ์พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร  
Full Text

  an image  สรศักดิ์ สมแสวง
      การเปิดรับส่งข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารของแรงงานต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

  an image  สุรีย์พร เชาว์สนิทพรรณ
      การสื่อสารย้อนกลับในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานกรณีศึกษา : ประสิทธิภาพของระบบ RB FRONT ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน]  Full Text

  an image  อมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ
      การสื่อสารและกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะเกร็ด  Full Text 

  an image  อังคณา สิทธิเทศานนท์
      กระบวนการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประเภทสะพายเป้ [backpackers] ที่เข้ามาพักที่ถนนข้าวสาร  Full Text 

  an image  อุบลรัตน์ ค่าแพง
      ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ตามความเห็นของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร  Full Text