หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กฤติกา ศักดิ์มณี
        การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการนวดแผนไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  กฤติกาพร มลาสานต์
        การใช้อินเตอร์เน็ตและช่องว่างทางดิจิตอลระหว่างประชาชนในสังคมเมืองและชนบทของไทย  Full Text

    an image  กัญญณัช นัคราเรือง
        ประสิทธิผลกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่งต่อผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดง  Full Text 

    an image  จันทิมา พงษ์พันธุ์
        การสื่อสารเชิงวัจนภาษา [ภาษาพูด] ผ่านรูปแบบการสื่อสารแบบรวบรัด : กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจตลาดประมูลสินค้า และธุรกิจการบินระหว่างประเทศ  
Full Text 

    an image  ชลิตดา สุขสวัสดิ์
        การสื่อสารกับการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการสร้างชุมชนเข้มแข็งในชุมชนบ้านนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  Full Text 

    an image  ชลิตา ชูจงกล
        ปัจจัยการสื่อสารกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนวัย 18-25 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ฐาปนิจ ศรีบุญมา
        การเข้ากรอบข่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
Full Text

    an image  ฐิติพร ค้าขาย
        บทบาทของเยาวชนในการปรับเปลี่ยนชุมชนดั้งเดิมไปสู่ชุมชนสารสนเทศ : ศึกษากรณี หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  Full Text 

    an image  ณัฏฐ์ฤทัย ภัทรลาภอรุณกิจ
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในธุรกิจการขายคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า  Full Text

    an image  ดวงเพ็ญ สำเนียง
        การนำเสนอภาพโฆษณาในท่าอากาศยานกรุงเทพการเปิดรับการรับรู้และการจำได้ของผู้ใช้บริการ  
Full Text

    an image  ธนิยาภรณ์ ไตรศรีธนนนท์
        อาหารในฐานะสื่อสารการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมกรณีศึกษาชุมชนเกาะปันหย  
Full Text 

    an image  ธิดาพร ฤกษ์จำนงค์
        กลยุทธ์สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ตราดอยคำกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  นงนภัส ศรีสงคราม
        การสื่อสารทางวัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์และสัญญะวิทยาของชาวไทยโซ่งในหมู่บ้านดอนเตาอิฐ จังหวัดกาญจนบุรี  Full Text 

    an image  ปริยเนตร ฉายะภูติ
        การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการเปิดรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  Full Text

    an image  พรรณา ทรัพย์กุญชร
        กลยุทธ์การสร้างตราร้านเจ้เล้งพลาซ่า  Full Text

    an image  มณีนันท์ นิงสานนท์
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน  Full Text

    an image  ลลนา ศักดิ์ชูวงษ์
        การให้ความหมายและเหตุผลการดำรงอยู่ของประเพณีบั้งไฟพญานาคในยุคโลกาภิวัฒน์  Full Text

    an image  ลีลาวดี วัชโรบล
        การมีส่วนร่วมของประชาชนในวิทยุชุมชน : กรณีศึกษาวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  Full Text

    an image  วรพักตร์ วรรักษ์
        การประชาสัมพันธ์การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 2547  Full Text

    an image  วรรณี ศิริรัตน์รุ่งเรือง
        ตัวตนและการนำเสนอตัวตนของผู้หญิงในเว็บไซต์หาคู่  
Full Text

    an image  วลัยพร เกตุยงค์
        การสร้างภาพลักษณ์รถยนต์อเนกประสงค์ SUV ในประเทศไทย  
Full Text

    an image  วิดนู ราชพลพิจารณ์
        กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในคณะกรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคมในสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยภายหลังการปรับระบบขององค์กรท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  Full Text

    an image  วิภาวรรณ พัฒนพงษ์
        การรับรู้ข่าวสารปัจจัยจูงใจความพึงพอใจและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม  Full Text

    an image  วีระวุธ ลวเปารยะ
        ความคิดเห็นของผู้เข้าชมเว็บไซต์วัดปากน้ำและการนำหลักธรรมไปใช้  Full Text

    an image  ศักดิ์สิทธิ์ พินิจชัย
        ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ศิริกมล อธิวาสนพงศ์
        การถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นชายผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า 1  Full Text

    an image  สรัญรัส สมศรีรื่น
        การบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี  Full Text

    an image  สหภาพ พ่อค้าทอง
        การสื่อสารด้วยข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ในฐานะสื่อวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ของผู้บกพร่องทางการได้ยินในกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  อดิศร สุขสมอรรถ
        การสร้างสื่อหน้าหนังภาพยนตร์ไทย  Full Text

    an image  อธิคม ปัทมาคม
        การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนเกาะเกร็ดในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและอาหารคาวหวาน  Full Text 

    an image  อรีย์สรวง นิลวรรณ
        การควบคุมกันเองเพื่อกำกับดูแลการเผยแพร่หนังแผ่น  Full Text