หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กมลา สังข์วิฑูณ
        การบริหารการสื่อสารภายในองค์กรของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด [มหาชน] : กรณีข่าวสารการควบรวมกิจการช่วงเดือนสิงหาคม 2546-มกราคม 2547  Full Text

    an image  กิติภัส แสงงามปลั่ง
        การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"  Full Text 

    an image  กุศลทิพย์ ไชยศิวามงคล
        การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  Full Text

    an image  จิตติมา แก้วแท้
        การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  Full Text

    an image  จุฑามาส กีรติบูรณะ
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจ SMEs ไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ธุรกิจบ้านไร่กาแฟ  Full Text

    an image  เจนจิรา เอื้อศรีธนากร
        การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่  Full Text

    an image  ฉวีวรรณ พงศ์มาศ
        ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง  Full Text

    an image  ชนกภรณ์ นรากร
        วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง  Full Text

    an image  ชยกร ทาระวรรณ์
        ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ต ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.] ในการจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  Full Text 

    an image  ณัฐรียา กุลภควา
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการให้บริการสินเชื่อบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน จำกัด [มหาชน]  Full Text 

    an image  ดวงนภา จันทมาศรักษา
        กลยุทธ์การใช้สื่อเพิ่มส่งเสริมการตลาดของห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต  Full Text 

    an image  ทรงชัย บุญส่งรุ่งเรือง
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์  Full Text

    an image  เทวัญ มังคละชาติกุล
        ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์  Full Text

    an image  ธนิชชา เกิดชัยภูมิ
        ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ซูเปอร์เซ็นเตอร์และไฮเปอร์มาร์เก็ตในสมุทรปราการ  Full Text

    an image  เปรมจิตต์ มีวันดี
        วาทกรรมการผลิตซ้ำและการนำเสนอแนวคิดทางการเมืองในรายการ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน"  Full Text 

    an image  พงษ์เกษม สมสุข
        การใช้วาทกรรมของผู้บรรยายการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทางยูบีซี  Full Text

    an image  พรวลัย อ่อนสุวรรณ
        กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย Unseen Thailand 2  
Full Text

    an image  ภัทรพร บุญวรเมธี
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสปอร์ต ซิตี้ [Sprot City] ที่ประชาชื่น  Full Text

    an image  มานิตา อยู่สุข
        การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  
Full Text

    an image  รติกร กีรติบูรณะ
        การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548  
Full Text

    an image  วนัสนันทร์ มะยูนุ
        ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   
Full Text

    an image  วรภัทร จัตุชัย
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  Full Text

    an image  วาทินี เหมทานนท์
        การประชาสัมพันธ์โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน"  Full Text 

    an image  วิมลวัลย์ จารุกุลสินธุ์
        การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสารสตรี  Full Text 

    an image  ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์
        การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด  Full Text

    an image  ศิริวรรณ เชื้อวงศ์
        การสื่อสารภายในครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือ  Full Text 

    an image  สมบูรณ์ ทองบุราณ
        การแสวงหาข่าวสารเพื่อการลงมติของสมาชิกวุฒิสภา  Full Text

    an image  สุคนธ์ เมฆเนย
        พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
Full Text

    an image  สุนิสา ชมอินทร์
        การสื่อสารเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของหมอช้างชาวกูยจังหวัดสุรินทร์  
Full Text

    an image  สุภาณี ยาตรา
        การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของกลุ่มหญิงรักหญิงผ่านสื่อเว็บไซต์ในสังคมไทย  Full Text 

    an image  สุภาพร ยงยศ
        รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง  Full Text

    an image  อุบลรัตน์ สุขมาก
        ความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "แฮร์รี่ พอตเตอร์" และการปรับแปรุงจินตนาการ [Fantasy] จากวรรณกรรมให้เข้ากับชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮร์รี่ พอตเตอร์ในประเทศไทย  
Full Text