หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กฤษฎา สุริยวงศ์
        การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง  Full Text 

    an image  กนิษฐา เทพสุด
        การปรับประสานสื่อพื้นบ้าน "ลิเก" ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ : กรณีศึกษารายการลิเกรวมดาวดารา ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  Full Text

    an image  คมศร จันตาคำ
        การรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text

    an image  จิราภรณ์ ใจเอื้อ
        การสื่อสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม  Full Text

    an image  จิราวุฒิ หลอมประโคน
        พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักแสดงในภาพยนตร์กับผลกระทบในด้านการรับรู้และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชม  Full Text

    an image  ชญานุตม์ โกมารกุล ณ นคร
        ช่องทางการสื่อสารและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงสดของแม่ค้าข้าวแกงภายใน-ภายนอกบริเวณสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  ณัฐธยาน์ จุลรักษา
        การใช้และทัศนะเกี่ยวกับบรอดแบนด์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text  

    an image  นวลพรรณ แจ่มรังษี
        การถ่ายโยงและแฟนของรายการ "Academy Fantasia"  Full Text 

    an image  นุชนาถ การสูงเนิน
        กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี  Full Text 

    an image  นุชรีรัตน์ ขวัญคำ
        รูปแบบการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  ปาริชาต จันทนะเปลิน
        กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อดึงดูดผู้ชมของธุรกิจหนังกลางแปลง 999 บรรเจิดภาพยนตร์  Full Text

    an image  ธีรธนา ขุนทอง
        การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพ์ข่าวสด : กรณีศึกษาข่าวเพชรซาอุฯ และข่าวการตายของนายห้างทอง ธรรมวัฒนะ จังหวัดนครปฐม  Full Text

    an image  ภัทชา ณิลังโส
        รูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์กระทิงและมัคคุเทศน์ ตำบลวังหมี จังหวัดนครราชสีมา  Full Text

    an image  ภัทราวดี บุญญโสภณ
        การวิเคราะห์เนื้อหาและการส่งสาร จากสื่อ MMS โทรศัพท์มือถือของรายการร่วมมือร่วมใจทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  Full Text

    an image  มริสสา ล่ามกิจจา
        องค์ประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฎในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนและทัศนะของเว็บมาสเตอร์  Full Text

    an image  มานิตย์ ทองนา
        การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก  Full Text

    an image  รัชนีวรรณ ดวงแก้ว
        การนำเสนอข่าวภาวะวิกฤต คลื่นสึนามิของโทรทัศน์ ไอทีวี กับการเปิดพื้นที่สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา  
Full Text

    an image  วลีทิพย์ นันทเอกพงศ์
        การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  Full Text

    an image  ศรีสุดา พรมทอง
        วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการสืบสานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย-สุพรรณบุรี)  Full Text

    an image  ศศิกาญจน์ กสิวัฒน์
        การนำเสนอภาพตัวแทนและค่านิยม "ความเป็นหญิงยุคใหม่" ในนิตยสารคลีโอที่มีผลต่อทัศนคติของผู้อ่าน  Full Text

    an image  ศักดิ์ชัย หาญอาษา
        สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  Full Text

    an image  ศิริวรรณ ย้อยสกุล
        ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมที่ได้รับจากการเปิดชมรายการ "ตำรับทอง" ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  Full Text

    an image  ศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช
        วิเคราะห์การกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาพฤติกรรมการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน บมจ.แสนสิริ  Full Text

    an image  สุทิษา ประทุมกุล
        กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองปี 2549  Full Text

    an image  สุวรรณา ปิยะบพิตร
        บทบาทของสำนักราชเลขาธิการในกระบวนการข่าวในพระราชสำนัก  Full Text 

    an image  หทัยทิพย์ สีสังข์
        ความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์  Full Text

    an image  อาทิตยา กลั่นดีมา
        การประชาสัมพันธ์การจัดทำเขตการค้าเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  Full Text

    an image  โอห์ม สุขศรี
        การสื่อสารผ่านเว็บไซต์กับการสร้างอัตลักษณ์และสัญญะของกลุ่มแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศ กรณีศึกษา : เรดอาร์มีแฟนคลับ  Full Text