หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กมลพัฒน์ คำวงษา
        รูปแบบการสื่อสารธุรกิจการค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : ธุรกิจจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์  Full Text

    an image  จงกลณี ทรัพย์รื่นรวย
        การใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ." ที่มีต่อทัศนคติของผู้ใช้ทางพิเศษ  Full Text

    an image  ชัชฎาภรณ์ ธนันทา
        บทบาทของสื่อมวลชนที่ทำให้รายการเรียลลิตี้โชว์ประสบความสำเร็จ ศึกษาเฉพาะกรณีรายการ "Academy Fantasia ภาค 2"  Full Text

    an image  ทยากร แซ่แต้
        มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครเกาหลีและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ  Full Text

    an image  นพมาศ เรืองพานิชภิบาล
        การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในหน้าโฆษณาของนิตยสารสตรี  Full Text

    an image  นิมิต สุขประเสริฐ
        ความเป็นกลางกับการเสนอข่าวการชุมนุม ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9  Full Text

    an image  บวรสวรรค์ เจี่ยดำรง
        การสื่อสารการตลาดเพื่อจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวของโรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  Full Text

    an image  ปกรณ์ ชูลิขสิทธิ์
        ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคธุรกิจผับ : กรณีศึกษา ร้านบาร์ยันทรี  
Full Text

    an image  พัทธนันท์ วิเศษสมวงศ์
        พัฒนาการและการจัดตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย  
Full Text 

    an image  โยธิน สวัสดิ์โยธิน
        การสร้างภาพความเป็นชายแบบ "เมโทรเซ็กส์ชวล" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์   
Full Text

    an image  วสภณ อจละนันท์
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโครงการก๊าซเอ็น จี วี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  Full Text

    an image  วิลาวัลย์ ชัยนรานนท์
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ของภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ปี พ.ศ.2548  Full Text

    an image  วีระวุฒิ ฟุ้งรัตนตรัย
        การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เด็กและเยาวชน : กรณีศึกษา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  Full Text

    an image  ศิริโรจน์ ศิริเจริญ
        ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้คลิปวีดิโอในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  สะริลา ป้องพิมพ์
        การถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านภาพยนตร์ซีรีส์ เรื่อง "แดจังกึม" จอมนางแห่งวังหลวง  Full Text

    an image  สานุพงศ์ โตสงวน
        การรับรู้และการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน์ด้วย e-Procurement มาใช้ในองค์กรภาครัฐ ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  Full Text

    an image  สุณิสา รื่นเอม
        การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการคัดเลือกข่าวการเมืองของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11  Full Text

    an image  สุธาวดี ขำสกุล
        กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของเดอะแพลทินั่มแฟชั่นมอลล์กับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค  Full Text

    an image  อชิรญา โฮ่ฮก
        การใช้สื่อเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  Full Text

    an image  อังควรา พวงทรัพย์
        การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช  Full Text