หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กฤตพล สุนทรวราภาส
        การสื่อสารลักษณ์องค์กรในทัศนะของพนักงานการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  Full Text

    an image  เขมริน จุลมาศ
        การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของรายการ "เรื่องจริงผ่านจอ" และการรับรู้ของผู้ชม  Full Text

    an image  จักรกฤษณ์ มะสะพันธุ์
        รูปแบบการสื่อสารออนไลน์ในเว็บ Blog กรณีศึกษา : Bloggang และ OK Nation Blog  Full Text

    an image  ณัช จันทนะ
        การสื่อสารเรื่องร้องเรียนของศูนย์ประสานงานแก้ไขตามข้อร้องเรียนจากประชาชนของรัฐบาล กรณีศึกษา : เรื่องร้องเรียนของกระทรวงอุตสาหกรรม  Full Text

    an image  ทรรศนีย์ อัครทัตคะ
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา เว็บไซต์แจ่มใสดอทคอม  Full Text

    an image  ทิพย์วัลย์ ว่องวรการวิทย์
        สารคดีเชิงข่าว "สกู๊ปชีวิต" ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และผลที่มีต่อผู้ด้อยโอกาส  Full Text

    an image  ธาดา เศรษฐบุตร
        การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กับการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มวัยรุ่น  Full Text

    an image  ธิญาดา พรรณบัว
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล  Full Text

    an image  นันทิดา ดอกแก้ว
        บริบททางสังคและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละครซีรีส์เกาหลี เรื่อง สะดุดรักที่พักใจ (Full House)  Full Text

    an image  นันธิการ์ จิตรีงาม
        ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในทัศนะของนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  นิภาพร สัมผัส
        การส่งเสริมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง World Wide Web ของสถานีโทรทัศน์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  Full Text

    an image  เนติพรรณ ศรีมาจันทร์
        ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์  Full Text

    an image  พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์
        การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์  Full Text

    an image  พรรณรวี วรรณรัตน์
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาดของโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ซีนีม่า ซิตี้  Full Text

    an image  พัชรินทร์ นฤเบศไกรสีห์
        จินตนาการทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวอี-โรแมนติก  Full Text

    an image  ภาณุพงศ์ ภูโต
        การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เขาสมคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  Full Text

    an image  ยุพาพร มาชม
        การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์  Full Text

    an image  ศิวพงศ์ เหมือนพะวงศ์
        การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการข่าว "ช่วยชาวบ้าน" ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7  Full Text

    an image  ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์
        กลยุทธ์การสื่อสารการขายในธุรกิจขายตรง  Full Text

    an image  ศุภกร ศรีสงคราม
        การประชาสัมพันธ์ทางอัตลักษณ์วัฒนธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  Full Text

    an image  สมฤทัย ตาดเงิน
        กระบวนการคัดเลือกข่าวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนำเสนอในช่วงข่าวเที่ยงวัน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  Full Text

    an image  สายชล ดาษนิกร
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย  Full Text

    an image  สุกฤต กมลวัฒนา
        การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานประักันสังคม : กรณีศึกษา ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในเขตกรุงเืทพมหานคร  Full Text

    an image  สุจิตรา วรุณโณ
        การใช้พื้นที่ของแหล่งข่าวและการปิดกั้นการแทรกแซงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549  Full Text

    an image  เสรี สืบสงวนวงศ์
        บทบาทหน้าที่และมุมมองทางกฎหมายและจริยธรรมของบล็อกเกอร์และสมาชิกในเว็บบล็อก  Full Text

 

สารนิพนธ์

    an image  รัชนู ธูปแก้ว
        การบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนคนเกาะเกร็ด (FM 105.75)  Full Text

    an image  สุชาติ อิทธิวรรณพงศ์
        ภาพลักษณ์มวยไทยในสายตาชาวต่างชาติและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของค่ายมวยไทย  Full Text

    an image  อรัญญา ประทุมทอง
        การศึกษาลักษณะอารมณ์ขันในละครตลกสถานการณ์ (situation comedy) กรณีศึกษาละครเรื่อง เป็นต่อ  Full Text