หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กนก รุจิโมระ
        การนำเสนอข่าวการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  Full Text

    an image  ขวัญชีวา ส่างหลวง
        การเปิดรับข่าวสารการตลาดและข่าวสารเชิงรณรงค์เกี่ยบกับสุรา กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  คณัสมน เครือวรรณ
        กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต  Full Text

    an image  ชัยชนะ ขุนสูงเนิน
        การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  Full Text

    an image  ทวารัตน์ เต็งทอง
        พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  ธิดารัตน์ ไร่วิบูลย์
        การสร้างอัตลักษณ์และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่าน www.bloggang.com  Full Text

    an image  ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
        ภาพตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นในภาพยนตร์การ์ตูนโดราเอมอน ตอนพิเศษ  Full Text

    an image  เบญจวรรณ จำเริญพร
        การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม  Full Text

    an image  ปิยะรัตน์ วิริยะวัฒนะ
        การศึกษาการนำเสนอรายการมาสเตอร์คีย์และผลตอบรับจากกลุ่มผู้ชมรายการ  Full Text

    an image  พชรพิมพ์ เมืองจันทร์
        ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อและการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพ "แบรนด์ซุปไก่สกัด"  Full Text

    an image  พรสุรีย์ ไข่ติยากุล
        ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว  Full Text

    an image  ภัทรพร ไวจรรยา
        กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อเว็บไซต์สนุกดอทคอม  Full Text

    an image  วรัชญา สุพละเศรษฐ์
        การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุคลื่น 95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์ ของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  วันเพ็ญ วงศ์มยุเรศ
        การศึกษาการวางแผนสื่อโฆษณาแบนเนอร์เกมส์ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต  Full Text

    an image  สาวิตรี สอสุวงศ์
        ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  Full Text

    an image  สุไลณี อาแล
        การรับรู้นโยบายภาครัฐของประชาชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  Full Text

    an image  อนุชา มณีโชติ
        การนำเสนอภาพข่าวความขัดแย้งทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ช่วงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ  Full Text

 

สารนิพนธ์

    an image  สาโรจน์ ไวยคงคา
        สภาพการณ์ของภาพยนตร์การ์ตูนเอเนมิชั่นไทย  Full Text