หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


จงจิตต์ พิมพาลัย

    an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้บัญชีสิ่งแวดล้อม  Full Text
 

ดารณี เอื้อชนะจิต, ผศ.ดร.

    an image  การวัดความสัมฤทธิผลจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 3 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 คณะการบัญชี  Full Text
    an image  ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  Full Text
    an image  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย Full Text
 

นงนิภา ตุลยานนท์

    an image  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน E-Learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนตามปกติในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  Full Text
    an image  เจตคติของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  Full Text
 

นงนิภา ตุลยานนท์ และ พรรณิภา แจ้งสุวรรณ

   an image  ปัจจัยด้านการมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในวิชา AC 413 การภาษีอากรเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทียบโอน คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

นงนิภา ตุลยานนท์, พรรณิภา แจ้งสุวรรณ และ สุพิชา ศรีสุคนธ์

    an image  การใช้วิธีทบทวนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา ในวิชาการบัญชีภาษีอากร คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

นงนิภา ตุลยานนท์, ศิริเดช คำสุพรหม และ ธีระเดช อังธีระปัญญา

    an image  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  Full Text 
 

นฤมล ถนอมพงษ์ชาติ และ สุฏิกา รักประสูติ

    an image  การศึกษาการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
        [657.458 น276ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

ประดินันท์ ประดับศิลป์ และ ลักษณา เกตุเตียน

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคการสอนจำลองสถานการณ์ในการสอนวิชาการบัญชี ปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ทำบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Full Text
 

ปรีเปรม นนทลีรักษ์, ดร., อรวรรณ กิจปราชญ์ และ นิภาพรรณ รวยรื่น

    an image  กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

พรรณิภา แจ้งสุวรรณ

    an image  การศึกษาการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  Full Text
    an image  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  Full Text
 

เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, ผศ.

    an image  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีที่องค์กรและผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีพึงประสงค์  Full Text
    an image  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย  Full Text
    an image  ผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิผลของธุรกิจ SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text 
    an image  ผลกระทบของความรู้ ทักษะ ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text
    an image  ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  Full Text
 

รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์ และ ชุตินันท์ ดิษฐ์สันเทียะ

    an image  ผลกระทบของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีที่มีผลต่อลักษณะคุณภาพกำไรและภาพลักษณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Full Text
 

ลักษณา เกตุเตียน และ ประดินันท์ ประดับศิลป์

    an image  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการบัญชีขั้นสูง  Full Text
 

สงกรานต์ ไกยวงษ์, ผศ.

    an image  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทยในบริบทของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  Full Text
 

สุฏิกา รักประสูติ

    an image  การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของงบการเงินบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Full Text
 

สุปราณี หรรษาจักรตรี

    an image  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้สอบบัญชีภาษีอากร  Full Text
 

อัมพร เที่ยงตระกูล, ผศ.

    an image  ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชีการสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคมที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย  Full Text
    an image  ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ใช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Full Text