หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, รศ.ดร.

    an image  การสกัดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการตอบคำถามอัตโนมัติ  Full Text
 

ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, รศ.ดร. และ อรอุมา มูลวัตร

    an image  การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากเอกสารภาษาไทยบนเว็บบอร์ด  Full Text
 

ฐากร พฤกษวันประสุต และ อรวรรณ อิ่มสมบัติ

    an image  ระบบการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์  Full Text
 

นัศพ์ชาณัน ชินปัญช์ธนะ, ผศ.

    an image  การจำแนกความหมายของภาพโดยใช้โครงสร้างสเกตรีตรอน  Full Text
    an image  ระบบตรวจนับวัตถุอัตโนมัติด้วยเทมเพลตแมชชิ่งแบบนอร์มัลไลซ์คอรีเลชัน  Full Text 
    an image  การแปลความหมายภาพด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่  Full Text 
    an image  การรู้จำท่าทางมนุษย์จากภาพส่วนบุคคลผ่านการวิเคราะห์การใช้พลังงานร่างกาย  Full Text 
    an image  การแปลความหมายภาพด้วยแนวคิดพื้นฐานความสัมพันธ์ของกราฟแบบลำดับชั้น  Full Text 
    an image
  การจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคลด้วยข้อความเหตุการณ์กิจกรรม
        [006.42 น437ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
    an image  การจำแนกความหมายภาพด้วยการใช้ความสัมพันธ์แอ็คชันของวัตถุในภาพ สำหรับช่วยเหลือผู้สูงวัย  Full Text

ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์

    an image  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ระดับผลการเรียนวิชาเลือก : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text 
    an image  ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดจำลองในวิชาระบบฐานข้อมูล  Full Text 
 

ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้วิธีเรียนเพิ่มเติมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  Full Text 
 

ภคิน สิริรัตนกิจ

    an image  การสำรวจพฤติกรรมและพัฒนาการของผู้เรียนจากการเรียนด้วยวิธีการจดเนื้อหาเพียงอย่างเดียว  Full Text
 

วรภัทร ไพรีเกรง

    an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำเนื้อหาส่วนบุคคล บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับนักศึกษา กรณีศึกษา จากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์

    an image  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการวิเคราะห์การล้มละลายของสถาบันการเงินที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Full Text
 

วราพร จิระพันธุ์ทอง, ผศ.ดร. (Waraporn Jirapanthong, Dr.)

    an image  An Approach to Software Artefact Specification for Supporting Product Line Systems
        การสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงซอฟต์แวร์ สำหรับสนับสนุนการพัฒนากลุ่มซอฟต์แวร์แบบโปรดักต์ไลน์ 
        Full Text
    an image  Development of Selection Model to Support Higher Education (Undergraduate Programs) Using Data Mining Technique
        การพัฒนาโมเดลเพื่อสนับสนุนการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง 
        Full Text
    an image  Comparative Study Between Software Product Line And Waterfall Process
        การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโปรดักต์ไลน์และแบบน้ำตก 
        Full Text
    an image  The Development of Requirements Traceability Model Supporting Web Engineering
        การพัฒนาแบบจำลองการติดตามความต้องการเพื่อสนับสนุนวิศวกรรมเว็บ 
        [006.76 W253d]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

    an image  ศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  Full Text
 

วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ (Wilawan Inchamnan)

    an image  ผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ กรณีศึกษา จากนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  An analysis of creative process learning in computer game activities through player experiences
        การวิเคราะห์การเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ในกิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์   
        Full Text
 

สำราญ ไผ่นวล

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด  Full Text
 

อรอุมา มูลวัตร

    an image  การจัดการความรู้ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย  Full Text