หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


กมลชัย รัตนสกาววงศ์ และ คณะ

    an image  ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัย "สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า"  Full Text
 

กฤตภาศ สุวรรณศรี

    an image  ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  Full Text


จิรศักดิ์ รอดจันทร์, ผศ.ดร.

    an image  ข้อดีและข้อเสียของความร่วมมือทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย : ศึกษากรณีการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการค้าสินค้า  Full Text
 

ธานี วรภัทร์, ผศ.ดร.

    an image  การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำศึกษามาตรการทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจำคุก
        [345.0772 517]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
    an image  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ศึกษามาตรการทางกฎหมายในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง
        [345.05042 517]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
    an image  การบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
        [345.0773 517]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

นคร วัลลิภากร

     an image  การแปรรูปเรือนจำในประเทศไทย  Full Text
     an image  เขตอำนาจศาลปกครอง ศึกษากรณีปัญหาเกี่ยวกับคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
         [347.012 114]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

นคร วัลลิภากร และ วิทวัส ออรัตนชัย

    an image  การใช้อำนาจรัฐกับสื่อสารมวลชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  Full Text
 

นิภา สืบกินร

    an image  ระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย  Full Text

 

นิรัชรา พงศ์อาจารย์

    an image  การนำหลักกฎหมายทั่วไปมาพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษากรณีหลักสุจริตในสัญญาสัมปทาน และสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค  Full Text

 

พินิจ ทิพย์มณี, รศ.

    an image  กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต  Full Text
    
an image  ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด  Full Text
    an image  การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย  Full Text
    an image  วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175  Full Text
 

พินิจ ทิพย์มณี, รศ. และ วรนุช ปัญจะวัตร

    an image  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ภูชิต โมกขมรรคกุล

    an image  กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย  Full Text 
 

รัชดาภรณ์ ทองสุข

    an image  ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  Full Text
 

สรธร ธนโชตโภคิน, ดร.

    an image  แนวทางการปฏิรูประบบศาลปกครองของประเทศไทย  Full Text
 

อภิญญา เลื่อนฉวี, ผศ.ดร.

    an image  มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุทยานแห่งชาติ  Full Text
 

อัจฉรียา ชูตินันท์

    an image  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุม กลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว  Full Text
    
an image  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการสอนหลายรูปแบบในวิชากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กเยาวชนและคดีครอบครัว คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

อุไรวรรณ สุโรจน์

    an image  ความต้องการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน  Full Text