หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


กนกพร ปิมแปง

    an image  ลักษณะการเปิดรับสารและการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพทั่วประเทศ  Full Text
 

กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

    an image  การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กรกับภาพลักษณ์ในใจของ ผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลค่ายญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 
    an image  การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธ์ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  Full Text
 

การดา ร่วมพุ่ม และ อุไร คงคาหลวง

    an image  การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, ดร.

    an image  การศึกษาปัจจัยที่กำหนดรายได้ของนักจัดรายการวิทยุ  Full Text
 

ชาติณรงค์ วิสุตกุล

    an image  การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย  Full Text

 

ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์, วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์, ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล

    an image  ความสอดคล้องของโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  Full Text

 

ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน, ผศ.ดร.

    an image  เพลงกับวัฒนธรรม : การศึกษาการเชื่อมโยงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนผ่านบทเพลงของศิลปินล้านนา  Full Text
    an image  บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมและอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลหลอมรวม  Full Text
    an image  ทีวีโปรดิวเซอร์ : สถานะ บทบาท และการพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลสร้างสรรค์  Full Text
 

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, ดร. และ คณะ

    an image  ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[658.8342 บ359ท]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

ปาจรีย์ อ่อนสอาด, ผศ.

    an image  การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข้าวของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด  Full Text
    an image  กลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรณีศึกษา การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี 2547  Full Text
    an image  การวิเคราะห์ช่องทางในเครือข่ายการสื่อสารการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ "ระบอบทักษิณ"  Full Text 
    an image  การวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารที่สร้างความสำเร็จต่อ "วิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง" กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  Full Text
 

ปาจรีย์ อ่อนสอาด, ผศ. และ ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์

    an image  เครือข่ายการสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา "ลำน้ำน้อย" อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  Full Text
 

พนารัตน์ ลิ้ม

    an image  ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  Full Text
    an image  การตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text
    an image  จิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการในตลาดแบบปฏิสัมพันธ์  Full Text
 

พรสุรีย์  วิภาศรีนิมิต

    an image  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด  Full Text
 

พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

    an image  จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่ได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน  Full Text
 

พีระ จิรโสภณ, รศ.ดร. และ คณะ

    an image  ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย  Full Text
 

มนัสสา ชินูปการพงศ์

    an image  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการตลาดด้วยจิตสาธารณะกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  Full Text
 

มนัสสา จินต์จันทรวงศ์

    an image  รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  Full Text
 

มาโนช ชุ่มเมืองปัก, ดร.

    an image  การผลิตสื่อทางเลือกโดยชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ  Full Text
 

ยุทธนา บุญอาชาทอง

    an image  การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่  Full Text 
 

ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ และ ปรียานันท์ สุจปลื้ม

    an image  การศึกษาผลการใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา : กรณีศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์

    an image  ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ  Full Text
 

ลักษมี คงลาภ

    an image  การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย  Full Text
    an image  การควบคุมการโฆษณาสินค้าสำหรับเด็กทางโทรทัศน์ในประเทศไทย  Full Text
 

วิลาวัณย์ วโรภาษ

    an image  กลยุทธ์การวางแผนและการสร้างสรรค์สื่อจดหมายตรงขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อการระดมทุนและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อจดหมายตรง  Full Text
 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

    an image  จิตสำนึกสาธารณะ : อำนาจแห่งเรื่องเล่าบ้านทรายขาว  Full Text
 

วีณา แก้วประดับ (ณิชาภา แก้วประดับ)

    an image  บทบาทของสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่อการเสนอข่าวในสถานการณ์วิกฤต  Full Text
    an image  บทบาทสื่อมวลชนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ : กรณีศึกษา สถานีร่วมด้วยช่วยกัน เอฟ เอ็ม 96.0 เมกกะเฮิรตซ์  Full Text
 

ศรีลัดดา อุทยารัตน์ และ วีณา แก้วประดับ

    an image  การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ถ้ำค้างคาว วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี  Full Text

 

ศิวาวุธ ไพรีพินาศ

    an image  กระบวนการสร้างบทอิงประวัติศาสตร์ในสื่อจินตคดีสมัยใหม่
        [808.2 ศ557ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม 
 

สกุลศรี ศรีสารคาม

    an image  สื่อสังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว  Full Text
 

สุทิน โรจน์ประเสริฐ, ผศ.

    an image  การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อทบทวนเนื้อหาในรายวิชาหลักและศิลปะการถ่ายภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

    an image  เครือข่ายการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  Full Text
 

สุรางคณา ณ นคร

    an image  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อกำหนดภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ศึกษาเฉพาะชุมชนรอบเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  Full Text
    an image  การสื่อสารเพื่อการเชื่อมร้อยจิตสำนึกสาธารณะขององค์กรภาคธุรกิจกับภาคประชาชน  Full Text
 

เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว

    an image  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกสาธารณะของประชาชนผ่านพันธมิตรองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร  Full Text
 

อริสรา ไวยเจริญ, ผศ.

    an image  รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

อัญชลี จุฬาพิมพ์พันธุ์, ดร. และ สุรางคณา ณ นคร

    an image  การบริหารความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ ของชุมชนที่นำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  Full Text
 

อัปสร เสถียรทิพย์ และ ลักษมี คงลาภ

    an image  อิทธิพลของนักจัดรายการวิทยุที่มีต่อการแก้ไขปัญหาชีวิตของเยาวชนไทย  Full Text
 

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

    an image  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชน : กรณีศึกษา เครือข่ายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา  Full Text
 

อุไร คงคาหลวง

    an image  เทคนิคการจัดรายการเพลงทางวิทยุกระจายเสียง 
        [384.5443 อ857ท]  บริการเฉพาะตัวเล่ม 
 

อุษา สุกใส (บิ้กกิ้นส์), รศ.ดร.

    an image  ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนกับการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเขตเมืองและชุมชนเขตชนบทไทย  Full Text
    an image  พฤติกรรมการสื่อสารทางเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมกับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  พัฒนาการของศาสตร์ในสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  Full Text
    an image  บทบาทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ  Full Text
    an image  ไซเบอร์เซ็กส์กับทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น  Full Text