หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ.

    an image  สมรรถนะในปัจจุบันของผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  Full Text
 

ไกรสีห์ กำจรฤทธิ์ (Kraisee Komchornrit)

    an image  The Causal Relationship Models for Adoption of Efficient Consumer Response (ERC) by Retailers in Bangkok  Full Text
 

จันทร์เพ็ญ บุญฉาย

    an image  การจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

จันทวรรณ เปรมประภา

    an image  ความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย  Full Text
 

จุล ธนศรีวนิชชัย และ อรุณ ศิริจานุสรณ์

    an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ : กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  Full Text
 

จิรพล จิรไกรศิริ และ นพพร ศรีวรวิไล, ดร.

    an image  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนซ้ำวิชาองค์การและการจัดการ  Full Text
 

ชนะใจ เดชวิทยาพร

    an image  กรณีศึกษา บริษัท หลักทรัพย์ทวีพัฒนา จำกัด  Full Text
 

ชนะใจ เดชวิทยาพร และ อรุณ ศิริจานุสรณ์

    an image  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสินเชื่อระหว่างธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 
        
[332.1753 ช141ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

ชุติระ ระบอบ

    an image  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวกล้องของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text
    an image  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช (Thitima Sitthipongpanich)

    an image  The Effect of the Gain and Loss of Political Connections on Firm Performance : Evidence from the Coup in Thailand in 2006
        การได้มาและการสูญเสียความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีต่อผลประกอบการของบริษัท : เหตุการณ์จากการปฏิวัติในประเทศไทยในปี 2549
        Full Text
    an image  The Impact of Ownership Structure on a Firm's Investment Behavior 
        ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อพฤติกรรมการลงทุนของบริษัท 
        Full Text
 

ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช (Thitima Sitthipongpanich) และ พิรุณา พลศิริ (Piruna (Polsiri) Bialowas)

    an image  The Impact of CEO Characteristics On Corporate Investment and Financing Behaviors
       
ผลกระทบของคุณลักษณะผู้บริหารสูงสุดที่มีต่อพฤติกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินทุนของบริษัท
        Full Text
 

ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์

    an image  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทเงินทุนและหรือหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ในประเทศไทย  Full Text
    an image  กรณีศึกษา บริษัท ราชาชูรส จำกัด  Full Text
    an image  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้น้ำบาดาลเพาะเลี้ยงที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  Full Text
   
 

ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์, ดร.

    an image  ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์ด้านการแข่งขันต่อการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในองค์กรในประเทศไทย  Full Text
 

นพพร ศรีวรวิไล, อดิศร ณ อุบล และ จิรพล จิรไกรศิริ

    an image  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นทางการการกระจายอำนาจ และระดับนวัตกรรมองค์กร  Full Text
 

นันทสารี สุขโต, ผศ.ดร. (Nuntasaree Sukato)

    an image  Attitudes and Self-Image of Thai Metrosexuals Toward Clothing Buying
        ทัศนคติและภาพลักษณ์ของชายไทยกลุ่มเมโทรเซ็กชวลที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องแต่งกาย 
        
Full Text
 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์

    an image  การออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานถอด-ประกอบอุปกรณ์ในโถสุขภัณฑ์  Full Text
 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, และ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล

    an image  การศึกษาการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  Full Text
    an image  ความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต่อระบบการผลิตแบบโตโยต้าในด้านองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล  Full Text
 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, อาทร จิตสุนทรชัยกุล และ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล

    an image  การศึกษาถึงการศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, ปเนต เสรีรังสรรค์, ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล และ อาทร จิตสุนทรชัยกุล

    an image  ผลของการใช้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาที่เป็นเชิงคำนวณสำหรับวิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงาน (IM201) ที่มีต่อการเรียนของนักศึกษา  Full Text
    an image  การศึกษาถึงความชอบต่อวิธีการสอนประกอบร่วมของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาที่เป็นเชิงบรรยาย สำหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (IM201) : ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

พัฒนี ทองพึง

    an image  การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

ภิญชาดา จินดารัตนวรกุล

    an image  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการภาษีอากร โดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และที่ไม่ได้ใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และความคิดเห็นที่มีต่อการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  Full Text
 

ยุวดี ภู่สำลี, ผศ.

   an image  วิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์การตลาดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดของธุรกิจในประเทศไทย  Full Text
   an image  การศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

วริศรา แหลมทอง และ อรุณ ศิริจานุสรณ์

   an image  หลักการทางแนวความคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง  Full Text
 

วีรยา ภัทรอาชาชัย, ชนะใจ เดชวิทยาพร และ ชนะจิตร เดชวิทยาพร

    an image  สมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน  Full Text
  

ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, ผศ.ดร.

   an image  ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร  
       
[658.4092 ศ546ผ]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล

   an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี  Full Text
   an image  ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ระบบการผลิตแบบลีน  Full Text
 

ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์

   an image  ทัศนคติของหัวหน้างานต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  Full Text
 

สมศิริ วัฒนสิน

   an image  พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text
 

สมศิริ วัฒนสิน และ ยุวดี ภู่สำลี, ผศ.

   an image  การพัฒนาบัณฑิตทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  Full Text 
 

สาวิตรี สุทธิจักร์ (Sawitree Sutthijakra)

   an image  The Role of Universities in Producing Innovative Graduates
       บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรม
       Full Text
 

สิทธิชัย ตันศรีสกุล

   an image  แก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงานตามแนวความคิดของข้าราชการและนักธุรกิจ  Full Text
  

โสมสกาว สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ อรุณ ศิริจานุสรณ์

   an image  นวัตกรรมการสร้างรูปแบบการตลาดสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  Full Text
 

อรวรรณ สุทธิพิทักษ์

   an image  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน  Full Text
   an image  กลยุทธ์ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจชุมชน : ศึกษากรณี ธุรกิจกะลาของตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  Full Text
   an image  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช  Full Text
 

อรวรรณ สุทธิพิทักษ์, สุริยันต์ สุวรรณราช, สรณีย์ ฉันทะวิบูลย์ และ สุภาภรณ์ หาญทอง

   an image  การบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราของชุมชนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
       [338.173895 ส866ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
   an image  การพัฒนา การบริหาร และการจัดการธุรกิจชุมชน : ศึกษากรณี ธุรกิจยางพาราของชุมชนตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  Full Text
 

อรุณ ศิริจานุสรณ์

   an image  พัฒนาการ วิถีการดำเนินชีวิต การอยู่อาศัย กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนซอยประชาชื่น นนทบุรี 8  Full Text
   an image  ความเสียหายต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนื่องมาจากการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา อาคารประเภทโรงแรมเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  Full Text
 

อัครเศรษฐ์ ตินตะโมระ

   an image  การใช้เพลงบรรเลงประกอบการสอนในวิชาหลักการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2549  Full Text