หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, ดร.

    an image  ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม  Full Text
 

ณรงค์เดช กีรติพรานนท์, ดร.

    an image  รถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ  Full Text
 

ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต

    an image  สายอากาศแบบเฮลิกซ์สำหรับการใช้งานในเครือข่ายแลนไร้สาย  Full Text
 

ติกะ บุนนาค

    an image  การศึกษาการส่งผ่านความร้อนและแสงผ่านกระจกอาคาร  Full Text
    an image  การพัฒนาระบบนำร่องและแผนที่พลังงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Full Text
 

เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, ดร.

    an image  โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะสำหรับกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ  Full Text
 

บงการ หอมนาน, รศ.ดร.

    an image  ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล  Full Text
    an image  เครื่องเขียนเสมือนจริงฐานการเฝ้าระวังสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด  Full Text
 

บงการ หอมนาน, รศ.ดร., กิตติศักดิ์ ล่ำดี และ ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต

    an image  โครงการศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้สาย  Full Text
 

ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล และ สราวุธ ฮันตระกูล

    an image  การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น  Full Text
 

ปรีชา สาคะรังค์

    an image  วงจรประจุแบตเตอรรี่ที่ใช้หลักการหาจุดจ่ายกำลังสูงสุดสำหรับระบบจักรยานผลิตไฟฟ้า  Full Text
    an image  การศึกษาเปรียบเทียบตัวควบคุมฟัซซี่นิวรอลเน็ตเวิร์คและพีไอดีควบคุมชุดทดลองลูกบอลบนคาน  Full Text
 

ปุณยวีร์ จามจรีกุล

    an image  สายอากาศไมโครสตริปในท่อนำคลื่นทรงกระบอกเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ไมโครเวฟย่านความถี่ 2.4 GHz  Full Text
    an image  ฐานข้อมูลคนไข้เพื่อช่วยในการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งผ่านเครือข่าย พื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย เฟสที่ 1  Full Text
 

มนฑล นาวงษ์, ดร.

    an image  การออกแบบวงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์เพื่อการประจุแบตเตอรี่โดยใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  Full Text
 

วีระ ศรีอริยะกุล และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์

    an image  การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบชั้นบาง  Full Text