หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์

    an image  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้ : กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปัว จังหวัดน่าน  Full Text
 

จักรพันธ์ สุระประเสริฐ

    an image  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย : กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปัว จังหวัดน่าน  Full Text 
 

ชลิดา รัชตะพงศ์ธร

    an image  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ไทย กรณีศึกษา เครื่องเบญจรงค์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลคลองดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร  Full Text
    an image  การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้เรื่องข้าวเจ๊กเชยเสาไห้สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  Full Text
 

ณธกร อุไรรัตน์

    an image  การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี  Full Text
 

เตชนิธิ สังขะทรัพย์

    an image  "โครงสร้างจากความทรงจำ" : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้แรงบันดาลใจจากอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช และ ธนเดช ธเนศกลจักร์

    an image  การออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษเส้นใยสับปะรด  Full Text
 

วัฒนะ จูฑะวิภาต, ศาสตราจารย์กิตติคุณ

    an image  ศิลปหัตถกรรมทองลายโบราณของช่างทองสุโขทัย  Full Text
    an image  ศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินเมืองนครศรีธรรมราช เครื่องเงินเมืองสุรินทร์ และเครื่องเงินเมืองเชียงใหม่  Full Text
    an image  ผ้าทอกับชีวิตคนไทย  Full Text