หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


กนิษฐา ยิ้มนาค

    an image  การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ เมื่อข้อมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไม่เชิงเส้น  Full Text
    an image  ประสิทธิภาพของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันโดยการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  Full Text
 

กรกช อัญชลีนุกูล

    an image  ภาษาสร้างสรรค์ : การใช้ภาพพจน์ในนวนิยายของโสภาค สุวรรณ  Full Text
 

กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา

    an image  การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  ประสิทธิผลของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  Full Text
 

จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

    an image  การศึกษาโครงสร้างองค์กรธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยจังหวัดนนทบุรี 
        
[307.333 จ671ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
    an image  การศึกษาโครงสร้างองค์การของส่วนราชการภาครัฐ  Full Text
    an image  การวิเคราะห์วาทกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดจากวาทกรรม : กรณีศึกษาคำว่าองค์การและองค์กร  Full Text
    an image  การสำรวจทัศนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ภายใต้ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ของนักวิชาการและผู้บริหารองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษา องค์การภาครัฐจังหวัดนนทบุรี  Full Text
    an image  การศึกษาสภาวการณ์และแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์ : กรณีกระบวนงานบัตรประจำตัวประชาชน  Full Text
 

เฉลิมสิน สิงห์สนอง

    an image  การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาเมื่อมีค่าสังเกตที่ผิดปกติเชิงบวก  Full Text
    an image  วิจัยเชิงทดลอง เรื่อง "เรขาคณิตวิเคราะห์" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  การพัฒนาชุดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์

    an image  การใช้สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  Full Text
 

ทัดดาว แนบเนียน

    an image  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Allan Variance และ Overlapping Allan Variance ในการหารูปแบบสัญญาณรบกวนของออสซิลเลเตอร์  Full Text
 

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, ดร.

    an image  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน : กรณีศึกษาวงกลองยาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  Full Text
    an image  ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ที่มีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา  Full Text
 

ธันยนันท์ ทองบุญตา

    an image  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
  

ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน

    an image  ปัจจัยและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text 
 

ธิฏิรัตน์ ทิพรส, ดร. (Titirut Thipbharos, Dr.)

    an image  An estimation of a joined point in tobit-piecewise regression model
        การประมาณค่าจุดเปลี่ยนในตัวแบบถดถอย โทบิท-พีซไวส์ 
        
Full Text
 

นพดล สุตันติวณิชย์กุล

    an image  การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  Full Text
 

นพดล สุตันติวณิชย์กุล, สุริยันต์ สุวรรณราช, จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ และ อรอุมา พัชรวรภาส

    an image  การพัฒนาชนบทในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย  Full Text
 

นภาภรณ์ จันทรศัพท์

    an image  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  การศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  การเปรียบเทียบวิธีการสร้างตัวเลขสุ่มเมื่อนำไปประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง  Full Text
    an image  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแปรสุ่มที่สร้างด้วยวิธีการแปลงผกผัน วิธีการยอมรับและปฏิเสธ และวิธีการรวม  Full Text
    an image  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน  Full Text
 

ปราณี ตันตยานุบุตร

    an image  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติของศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  การศึกษาความรู้ความเข้าใจและเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  Full Text
 

ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ และ ภัทรา พลับเจริญสุข

    an image  ประสิทธิผลของสารสกัดจากเปลือกว่านหางจระเข้ในการควบคุมหนอนใยผัก  Full Text
 

ปิยะวิทย์ ทิพรส

    an image  อิทธิพลของสารละลายโอโซน เถ้าใบกล้วย และโซเดียมคลอไรด์ ที่มีผลต่อการลดกลิ่นโคลน geosmin และสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง  Full Text
 

พจมาลย์ สกลเกียรติ

    an image  การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  Full Text
 

แพรวา เพชรเชิดชู

    an image  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบทภาษาจีนของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text
 

พัชราภา ตันติชูเวช

    an image  การศึกษารูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไปของสหรัฐอเมริกาและประเทศในเอเซีย  Full Text
    an image  การศึกษาพฤติกรรมทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ์เพศสัมพันธ์แบบข้ามคืน  Full Text
 

พัชราภา ตันติชูเวช และ สินีนาฏ สุทธจินดา

    an image  การใช้หนังสือธรรมะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต  Full Text
 

เลิศพร ภาระสกุล

    an image  ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษสัมฤทธิผลของการเรียนภาษาอังกฤษและความต้องการของนักศึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการเรียนภาษาอังกฤษ  Full Text
    an image  สภาวะการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในช่วงปี พ.ศ.2521-2527  Full Text
 

วนิดา ตั้งเทียนชัย

    an image  สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้  Full Text
 

วันวร จะนู

    an image  เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะจริยศาสตร์และปรัชญาสังคม  Full Text
    an image  วิถีชุมชนสี่แยกทางน้ำ : วิถีเมือง วิถีคน ชุมชนที่แปรเปลี่ยน  Full Text
 

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์

    an image  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

วิศรุต สุวรรณวิเวก และ สินธะวา คามดิษฐ์

    an image  การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

วิสุทธิ์ ตรีเงิน

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพชีวิต เรื่องระบบนิเวศ จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  Full Text
    an image  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์  Full Text
    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน  Full Text 
    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและบรรยากาศ โดยใช้การพัฒนาการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบ 
        [378.1793 ว794ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม 
 

วิสุทธิ์ ตรีเงิน และ พจมาลย์ สกลเกียรติ

    an image  การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการจัดการความดีของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการความดี  Full Text
 

ศศิธร อนันตโสภณ

    an image  สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  Full Text
    an image  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดร. (Soisithorn Isarankura,Dr.) 

    an image  Conceptualizations Of Tense And Aspect in English Among Thai Learners
        มโนทัศน์เรื่องกาลและการณ์ลักษณะในภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย 
        
Full Text
 

สอางศรี พรสุวรรณ และ คณะ

    an image  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสาเหตุที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม

    an image  การใช้บุพบทโดยไม่จำเป็นในหนังสือพิมพ์ไทย  Full Text
 

สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร

    an image  การศึกษาการก่อตัวของชุมชนด้วยหลักพุทธธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน  Full Text 
    an image  อัตลักษณ์ชุมชนกับการพึ่งตนเองของชุมชนในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  Full Text
 

อรชา เผือกสุวรรณ

    an image  การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย  Full Text 
 

อัญชลี ทองเอม

    an image  ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

อัญชลี ทองเอม และ คณะ

    an image  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระราชอัจฉริยะภาพทางภาษาที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์แปล "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ"  Full Text
 

อัญชลี ทองเอม, ปนัดดา สินอาภา และ กมลทิพย์ มณีปุระ

    an image  ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  Full Text
 

อัศวิน แสงพิกุล, ผศ.ดร. (Aswin Sangpikul, Dr.)

    an image  Travel motivations and tourist behaviors : a case of Korean Travelers to Thailand
        แรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาประเทศไทย 
        
Full Text
    an image  An analysis and comparative study of travel motivations and travel behaviors of international tourists to Thailand
        การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 
        Full Text
    an image  Good Practices for Ecotourism Tour Operators for the Sustainable Tourism Development of Thailand
        แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 
        [338.4791 A859g]  บริการเฉพาะตัวเล่ม 
    an image  การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศไทยในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2543-2553)  Full Text
    an image  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
        [338.4791 อ579ค]  บริการเฉพาะตัวเล่ม