หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


เชียง เภาชิต, ผศ.

    an image  สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของนายจ้าง  Full Text
    an image  การเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มเรียนโดยการประเมินผลระหว่างเรียนและประเมินผลสรุปรวม  Full Text
 

ดวงจันทร์ วรคามิน

    an image  การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  Full Text
 

พอพล อุยยานนท์

    an image  การศึกษาปัจจัยกำหนดอุปสงค์ต่อรถยนต์ในประเทศไทย  Full Text
    an image  การให้บริการและความต้องการบริการสาธารณสุขในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  Full Text
  

ไพรินทร์ ไกรศรานนท์ และ ดวงจันทร์ วรคามิน

    an image  โครงสร้างการผลิตและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพลงไทยสากล  Full Text
 

ไพรินทร์ ชลไพศาล

    an image  สภาวะการทำงานของเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : การเปรียบเทียบด้วยวิธีการเรียนที่ต่างกัน  Full Text 
    an image  ดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  Full Text 
    an image  สัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Full Text
 

ไพรินทร์ นาคจั่น

    an image  การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของสวนสัตว์  Full Text
 

สมัย โกรทินธาคม

    an image  การศึกษาแนวทางการเพิ่มพูนความเข้าใจเศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์  Full Text
 

สุเทพ พันประสิทธิ์, ผศ.

    an image  การศึกษาวิธีการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรภาคกลาง  Full Text
    an image  การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  Full Text 
    an image  การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  Full Text 
    an image  การศึกษาการขยายผลทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  Full Text     
    an image  การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของตลาดน้ำในกรุงเทพมหานคร 
        [338.4791 ส781ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

สุเมธ อดุลวิทย์

    an image  ร่องรอยเชิงนิเวศ  Full Text
 

อรพรรณ สิทธิชัย, ผศ.

    an image  ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคเดย์ สปา และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการประกอบการเดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา 
        [371.8 อ332ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

อัมรินทร์ ตันติเมธ

    an image  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังประเทศไทยของชาวต่างชาติ  Full Text 
    an image  การพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทย  
        [658.8342 อ295ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม