หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


กล้า ทองขาว

    an image  การประเมินผลการจัดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

เกษร ชินเมธีพิทักษ์

    an image  ความต้องการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  การติดตามผลบัณฑิตผู้กู้ กยศ. ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

    an image  การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ  Full Text
 

จีระพร เรืองจิระชูพร

    an image  ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน  Full Text
 

โชติ แย้มแสง

    an image  สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาการจัดการ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ (Thanida Chitnomrath)

    an image  A Study of Factors Regarding Firm Characteristics that Affect Financing Decisions of Public Companies Listed on the Stock Exchang of Thailand
        การศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจระดมเงินทุนของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        Full Text
 

รังสิต ศรจิตติ

    an image  การใช้แบบจำลองประมาณการทางการเงินในโครงการ กรอ.  Full Text