หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


ปรีชา วุฒิการณ์

    an image  การสร้างตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้นำในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง  Full Text
 

สินธะวา คามดิษฐ์

    an image  ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  Full Text
 

สินธะวา คามดิษฐ์ และ วิศรุต สุวรรณวิเวก

    an image  การวิเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  Full Text
    an image  การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text