หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


เฉลิมพร อภิชนาพงศ์

    an image  การวิเคราะห์งานวิจัยสหกรณ์ระหว่างปี พ.ศ.2530-2542  Full Text
    an image  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของสหกรณ์  Full Text
    an image  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์  Full Text
 

บงการ หอมนาน, รศ.ดร.

    an image  ระบบการปรับเท่าภาพสี 3 มิติไม่สัมพรรค  Full Text
 

วรุณพันธ์ คงสม

    an image  โครงการสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศ  Full Text
    an image  การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  Full Text
 

ศูนย์บริการวิจัย

    an image  รายงานผลการสำรวจและประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  Full Text
    an image  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2548 ครั้งที่ 4  Full Text
    an image  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2549 ครั้งที่ 1  Full Text
    an image  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2549 ครั้งที่ 2  Full Text
    an image  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2549 ครั้งที่ 3  Full Text
    an image  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2549 ครั้งที่ 4  Full Text
 

สมศิริ ธีระภาพ

    an image  การกำหนดสิทธิในการถือครองที่ดินของไทย  Full Text
 

สุเทพ พันประสิทธิ์

    an image  ผลตอบแทนจากการลงทุนทำนากุ้งของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย  Full Text
    an image  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  Full Text
    an image  ภูมิหลังของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อลักษณะของลูกค้าบริษัทจำลองในสถาบันอุดมศึกษา  Full Text
    an image  ผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  Full Text
    an image  ปัญหาความยากจนของบุคคลและครัวเรือนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะความยากจนในประเทศไทย  Full Text
    an image  ดัชนีคุณภาพชีวิตและค่าวัดความยากจนในประเทศไทย  Full Text
 

สุเทพ พันประสิทธิ์ และ คณะ

    an image  การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์บริการของโครงการประตูสู่เมืองสิงห์  Full Text
    an image  โครงการประเมินคุณภาพบ้านจัดสรรเพื่อการบริโภคและการบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรรในเขตจังหวัดนนทบุรี  Full Text
 

สุเทพ พันประสิทธิ์, เกียรติศักดิ์ พาชิยานุกูล และ วิสุทธิ์ ตรีเงิน

    an image  บรรยากาศในองค์การและความผูกพันของทรัพยากรมนุษย์  Full Text
 

สุเทพ พันประสิทธิ์ และ ยงยุทธ นาคแดง

    an image  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร ปี 2531  Full Text
 

สุเทพ พันประสิทธิ์, เลิศพร ภาระสกุล และ วันเพ็ญ ผินเผือก

    an image  กลยุทธ์การจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ  Full Text
 

สุเทพ พันประสิทธิ์, สุพรรัตน์ วงษ์ศรี และ วรุณพันธ์ คงสม

    an image  การวิเคราะห์เส้นทางการบินต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  Full Text