หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


สุกานดา ดีโพธิ์กลาง

    an image  สภาพการรับและการใช้วารสารของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  การใช้หนังสือภาษาต่างประเทศที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดซื้อในปี พ.ศ.2542-2546  Full Text
    an image  การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขานิติศาสตร์  Full Text
    an image  การดำเนินงานและการใช้สื่อโสตทัศน์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

สุกานดา ดีโพธิ์กลาง และ พรเทพ ยอแสงรัตน์

    an image  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  ปัจจัยจูงใจในการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text