หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


เกษร ชินเมธีพิทักษ์, ดร. และ ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

    an image  ภาระของครัวเรือนเพื่อการศึกษา  Full Text
 

บุญเสริม วีสกุล, ศ.ดร., เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม, ดร. และ นันทวัน รามเดชะ

    an image  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุดมศึกษาไทยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  Full Text
 

เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม, ดร. และ คณะ

    an image  การศึกษาต้นทุนผลิตของการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน  
 

เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม, ดร., นันทวัน รามเดชะ และ พัชรินทร์ บุญเทียม

    an image  รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2551  Full Text