หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล

    an image  การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและภูมิหลังทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู, ดร. และ คม คัมภิรานนท์ (Natthawut Srikatanyoo, Ph.D. and Kom Campiranon)

    an image  Crisis management of hotels in Phuket : compare and contrast between Thai and foreign hotel management styles  Full Text
 

บุญเสริม วีสกุล, ศ.ดร. และ คณะ

    an image  แนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา  Full Text
 

ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์, รศ.ดร., เกียรติ์อนันต์ ล้วนแก้ว และ กองเงิน สุทธิพิทักษ์

    an image  ที่ดิน ชนบท และเมืองในรอบ 50 ปี  Full Text
 

ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์, รศ.ดร. และ ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

    an image  การปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย  Full Text
 

สุพจน์ จุนอนันตธรรม, รศ.ดร., วิษณุ วงศ์สินศิริกุล และ ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

    an image  การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย กรณีศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สถานีตำรวจนครบาล]  Full Text