หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


ชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร์

    an image  ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนชั้นปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่องานบริการแนะแนวและให้การปรึกษา  Full Text 
    an image  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา  Full Text
 

ถวัลย์ แตงไทย

    an image  ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ถวัลย์ แตงไทย และ อธิพัชร์ ดาดี

    an image  พฤติกรรมและความต้องการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ธันยนันท์ ทองบุญตา

    an image  การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

นเรศ สุนทรชัย และ อธิพัชร์ ดาดี

    an image  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

วรรณวิภา ทัพวงศ์ และ คณะ

    an image  การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย ซอยประชาชื่น นนทบุรี 8  Full Text
 

สุรินทร์ รอดเมือง และ อธิพัชร์ ดาดี

    an image  นโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อความเป็นเลิศ  Full Text
 

อธิพัชร์ ดาดี

    an image  สภาพการสอนวิชาพลศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูพลศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
    an image  ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        [378.17 อ147ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
    an image  พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  Full Text 
 

อธิพัชร์ ดาดี และ ทยาวีร์ ช่างบรรจง

    an image  ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  Full Text
    an image  การประเมินคุณภาพการสอนวิชาพละศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text

    an image